do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/urzad_miejski/skarbnik
Drukuj grafikę : tak / nie

Skarbnik

Katarzyna Trzepizur

tel. (034) 31 00 150 lub (034) 31 00 197
e-mail: 

Na podstawie dokonanego podziału zadań oraz przepisów prawa do właściwości skarbnika należy:

 1. wykonywanie uprawnień głównego księgowego;
 2. współdziałanie w przygotowaniu projektu budżetu gminy oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem przez gminę i przez gminne jednostki organizacyjne;
 3. nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu;
 4. wykonywanie zadań kierownika wydziału finansowego;
 5. nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
 6. organizowanie i prowadzenie ewidencji księgowej majątku gminy;
 7. nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej;
 8. sprawowanie nadzoru nad budżetem gminy;
 9. kontrolowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 10. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych;
 11. informowanie burmistrza o aktualnej sytuacji finansowej gminy;
 12. załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wykonywanie innych czynności administracyjnych – na podstawie otrzymanych imiennie upoważnień;
 13. współpraca z radą i jej komisjami;
 14. wyrażanie opinii w sprawach kadrowych, dotyczących pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych urzędu bezpośrednio nadzorowanych;
 15. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań, wynikających z poleceń lub upoważnień burmistrza.