do góry

Sylwia Piątkowska 

tel. (034) 31 00 150
e-mail: 

Na podstawie dokonanego podziału zadań do właściwości sekretarza należy:

 1. kierowanie pracą urzędu;
 2. dekretowanie korespondencji wpływającej do urzędu;
 3. zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania urzędu;
 4. opracowywanie projektu zmian struktury organizacyjnej i projektu regulaminu organizacyjnego urzędu i innych  aktów wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu;
 5. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami  i spisami;
 6. koordynacja spraw w zakresie dostępu do informacji publicznej;
 7. organizowanie pracy i uczestnictwo w pracy  komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowiska urzędnicze;
 8. opiniowanie statutów i regulaminów jednostek organizacyjnych gminy i prowadzenie ich zbioru;
 9. ustalanie dla kierowników wydziałów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy zakresów obowiązków;
 10. usprawnianie pracy urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr;
 11. kontrola dyscypliny pracy;
 12. współpraca z Radą Miejską i kierowanie pracą Biura Rady Miejskiej;
 13. nadzór nad prowadzeniem rejestrów i zbiorów aktów prawa miejscowego;
 14. nadzór nad prowadzeniem rejestru i rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji;
 15. informowanie mediów o działalności, programach i pracy Rady Miejskiej, Burmistrza i Urzędu oraz zapewnienie dziennikarzom dostępu do informacji w granicach przewidzianych przepisami ustaw: Prawo Prasowe, ustawa o ochronie danych osobowych;
 16. załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wykonywanie innych czynności administracyjnych - na podstawie udzielonych imiennie upoważnień;
 17. wyrażanie opinii w sprawach kadrowych, dotyczących pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych urzędu bezpośrednio nadzorowanych;
 18. zlecanie pracownikom zatrudnionym w komórkach organizacyjnych urzędu, bezpośrednio nadzorowanych, wykonania zadania poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy, a także – w przypadku nieobecności innych upoważnionych osób – innym pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy;
 19. udzielanie zgodnie z przepisami pracownikom zatrudnionym w komórkach organizacyjnych urzędu bezpośrednio nadzorowanych, urlopów i innych dni wolnych oraz zwolnień od pracy, a także -w przypadku nieobecności innych upoważnionych osób- innym pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.