do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/urzad_miejski/Burmistrz_Gminy
Drukuj grafikę : tak / nie

Burmistrz

Jerzy Zakrzewski

tel. (034) 31 00 150
e-mail:

Dyżury: Burmistrz przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 14:00 do godz.16:00

 1. Do kompetencji burmistrza należy realizacja wszystkich zadań i czynności wynikających z ustaw, rozporządzeń, uchwał rady i innych przepisów prawa służących realizacji zadań publicznych gminy.

 2. Na podstawie dokonanego podziału zadań do właściwości burmistrza należy:
  • kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
  • reprezentowanie gminy na zewnątrz;
  • składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
  • udzielanie pełnomocnictw procesowych;
  • wykonywanie uchwał rady oraz przedkładanie na sesjach rady sprawozdań z ich wykonania;
  • prowadzenie gospodarki finansowej gminy;
  • współpraca zagraniczna;
  • współpraca z organami samorządu terytorialnego;
  • przeciwdziałanie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków;
  • ochrona porządku publicznego;
  • ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych;
  • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
  • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przepisami prawa, regulaminami oraz uchwałami rady.
 3. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad wymienionymi komórkami organizacyjnymi urzędu:
  • Wydział Finansowy;
  • Urząd Stanu Cywilnego;
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
  • Służba BHP;
  • Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej;
  • Samodzielne stanowisko – radca prawny;
  • Samodzielne stanowisko ds. rozliczenia projektu;
  • Inspektor do spraw obronnych.
 4. Burmistrz sprawuje także bezpośredni nadzór i koordynuje działalność następujących jednostek organizacyjnych gminy:
  • Miejski Ośrodek Kultury;
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji;
  • Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck;
  • Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej;
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
  • Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej;
  • gimnazja;
  • zespoły szkół;
  • zespoły szkolno-przedszkolne;
  • szkoły podstawowe;
  • przedszkola gminne.