do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/o_gminie/zwiekszenie_zdolnosci_do_zatrudnienia
Drukuj grafikę : tak / nie

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Informacja
o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o Projekcie: Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach umowy nr UDA-RPSL.09.01.05-24-044B/17-00.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie:
Lidera projektu / partnera wiodącego – Stowarzyszenia „Druga Szansa” w Kłobucku oraz
Partnera projektu –Gminy Kłobuck – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku.

Okres realizacji Projektu: od 7 maja 2018 roku do 6 maja 2020 roku.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 3.366.020,97 zł, w tym 2 861 117,82 zł. pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – mieszkańców Gminy Kłobuck poprzez wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w nowopowstałym Centrum Integracji Społecznej w okresie realizacji projektu. Przyczyna udziału w projekcie jest możliwość udzielenia wsparcia osobom z terenu Gminy Kłobuck co zwiększy ich szanse na znalezienie zatrudnienia poprzez podniesienie i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, podniesienie kwalifikacji, wykonywanie prac związanych ze specyfiką danej pracowni oraz zmotywowanie do działania i wykształcenia aktywnej postawy życiowej.

Grupa docelowa: 64 osoby z terenu Gminy Kłobuck, w tym 39 mężczyzn i 25 kobiet.

Działania realizowane w ramach Projektu:

- zaplanowano realizację reintegracji społecznej w 4 warsztatach: artystyczno-krawieckim, solarskim, hodowlano-ogrodniczym i remontowo-budowlano-brukarskim;
- każda z grup weźmie udział w spotkaniu edukacyjnym nt. przedsiębiorczości społecznej przeprowadzone nieodpłatnie przez doradców JOWES (zapoznanie z ekonomią społeczną, tworzeniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych), zgodnie z uzyskaną intencją z JOWES;
- konsultacje z psychologiem;
- coaching indywidualny.

Projekt  „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SZANSĄ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE KŁOBUCK” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE DRUGA SZANSA w partnerstwie z GMINĄ KŁOBUCK.
BIURO PROJEKTU: 42-100 Kłobuck, ul. Zakrzewska 2; tel. 792781851; KRS: 0000666532; e-mail: