do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/o_gminie/wymiana_zrodel_ciepla
Drukuj grafikę : tak / nie

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck

 

Złożony w dniu 22.08.2018 r. projekt „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck” został wybrany do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.

W dniu 20.07.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Kłobuck.

Wydatki kwalifikowane: 1.263.157,89 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 1.200.000,00 zł
okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 30.12.2021 r.

Projekt polega na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię biomasy do wytwarzania energii cieplnej (kotły na pellet) oraz montażu kotłów gazowych na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Kłobuck.

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej na poczet CO i CWU w budynkach mieszkalnych poprzez montaż 82 sztuk kompletnych instalacji kotłów na pellet oraz 38 sztuk kompletnych instalacji kotłów gazowych.

Wsparciem zostaną objęte budynki:
- w których wraz z wymianą źródła ciepła przeprowadzona została już wcześniej poprawa izolacyjności przegród budowlanych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię,
- w których wraz z wymianą źródła ciepła przeprowadzona zostanie jednocześnie termomodernizacja (na koszt mieszkańca).

Planowane efekty:
•    Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - 120 szt.,
•    Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii – 120 gospodarstw,
•    Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 548,24180 ton równoważnika CO2,
•    Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 882,00 GJ/rok,
•    Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu 882,00   GJ/rok,
•    Stopień redukcji PM 10 – 0,04055 tony/rok.

Projekt będzie realizowany w formule grantowej.

W dniu 08.09.2020 r. została podjęta Uchwała Nr 223/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”.
Uchwałą Nr 229/XXV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29.wrzesnia 2020 r. wprowadzono zmiany do pierwotnej uchwały.

Uchwała Nr 223/XXIV/2020
Uchwała Nr 229/XXV/2020

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck"
(termin składania wniosków od 10.03.2021 r. do 12.04.2021 r.)

Szanowni  Mieszkańcy,
W oparciu o Uchwałę Nr 223/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.09.2020 r. (z poźn. zmianami) oraz w związku z umową Gminy Kłobuck z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach nr UDA-RPSL.04.03.04-24-041G/18-00 z dnia 20.07.2020 r. o realizacji projektu z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule grantowej,

ogłaszam nabór uzupełniający do projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”.

Projekt obejmuje zakup i montaż kotłów na biomasę (pellet) oraz kotłów gazowych do produkcji energii cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych.

Wysokość dofinansowania (grantu) dla Mieszkańca wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, jednak nie więcej niż 10.000,00 zł brutto, ostateczna wartość grantu zostanie określona na podstawie złożonych przez Mieszkańca dokumentów koniecznych do rozliczenia grantu.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
•    lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Kłobuck,
•    uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
•    brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,
•    złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionego wniosku o udział w projekcie,
•    po zakwalifikowaniu się do projektu podpisanie przez Mieszkańca z Gminą Kłobuck umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu.

Procedura postępowania:
Celem zgłoszenia udziału w projekcie Mieszkaniec winien złożyć KOMPLETNIE WYPEŁNIONY WNIOSEK w Urzędzie Miejskim w Kłobucku w terminie od 10.03.2021 r. do 12.04.2021 r.

Osoby, które przebywają na kwarantannie mogą złożyć wniosek w sposób następujący:
- drogą elektroniczną na adres skrytki na ePUAP:  /umklobuck/skrytka,  
- pocztą elektroniczną na adres , w tym przypadku należy bez zbędnej zwłoki dostarczyć oryginał wniosku do Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ponadto proszę w wysłanej wiadomości podać przybliżony termin dostarczenia oryginału dokumentu.

Wniosek oraz inne dokumenty dotyczące projektu dostępne będą do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku www.gminaklobuck.pl pod niniejszym naborem, wniosek w wersji papierowej będzie dostępny w siedzibie Urzędu, od dnia 01.03.2021 r.

Wniosek oraz inne dokumenty dotyczące projektu można pobrać pod linkiem: https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/NABOR-UZUPELNIAJACY-do-projektu-Wymiana-zrodel-ciepla-w-indywidualnych-gospodarstwach-domowych-na-terenie-Gminy-Klobuck/idn:2207

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck"
(termin składania wniosków od 30.11.2020 r. do 30.12.2020 r.)

Szanowni  Mieszkańcy,
W oparciu o Uchwałę Nr 223/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.09.2020 r. (z poźn. zmianami) oraz w związku z umową Gminy Kłobuck z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach nr UDA-RPSL.04.03.04-24-041G/18-00 z dnia 20.07.2020 r. o realizacji projektu z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule grantowej,

ogłaszam nabór uzupełniający do projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”.

Projekt obejmuje zakup i montaż kotłów na biomasę (pellet) oraz kotłów gazowych do produkcji energii cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych.

Wysokość dofinansowania (grantu) dla Mieszkańca wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, jednak nie więcej niż 10.000,00 zł brutto, ostateczna wartość grantu zostanie określona na podstawie złożonych przez Mieszkańca dokumentów koniecznych do rozliczenia grantu.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
•    lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Kłobuck,
•    uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
•    brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,
•    złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionego wniosku o udział w projekcie,
•    po zakwalifikowaniu się do projektu podpisanie przez Mieszkańca z Gminą Kłobuck umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu.

Procedura postępowania:
Celem zgłoszenia udziału w projekcie Mieszkaniec winien złożyć KOMPLETNIE WYPEŁNIONY WNIOSEK w Urzędzie Miejskim w Kłobucku w terminie od 30.11.2020 r. do 30.12.2020 r.

Osoby, które przebywają na kwarantannie mogą złożyć wniosek w sposób następujący:
- drogą elektroniczną na adres skrytki na ePUAP:  /umklobuck/skrytka,  
- pocztą elektroniczną na adres w tym przypadku należy bez zbędnej zwłoki dostarczyć oryginał wniosku do Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ponadto proszę w wysłanej wiadomości podać przybliżony termin dostarczenia oryginału dokumentu.

Wniosek oraz inne dokumenty dotyczące projektu dostępne będą do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku www.gminaklobuck.pl pod niniejszym naborem, wniosek w wersji papierowej będzie dostępny w siedzibie Urzędu, od dnia 26.11.2020 r.

 Wniosek oraz inne dokumenty dotyczące projektu można pobrać pod linkiem: https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/NABOR-UZUPELNIAJACY-do-projektu-Wymiana-zrodel-ciepla-w-indywidualnych-gospodarstwach-domowych-na-terenie-Gminy-Klobuck/idn:2175

NABÓR do projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck"
(termin składania wniosków od 30.04.2018 r. do 30.05.2018 r.)

Szanowni  Mieszkańcy,

Proponuję Państwu możliwość uczestnictwa w projekcie Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck, na realizację którego Gmina Kłobuck będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 95% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje zakup i instalację kotłów na biomasę (pellet) oraz kotłów gazowych do produkcji energii cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
- lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Kłobuck,
- uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
- brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,
- dokonanie wpłaty przez Mieszkańca należnego udziału wkładu własnego w terminie wskazanym przez Gminę,
- podpisanie przez Mieszkańca z Gminą Kłobuck umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu, będącej załącznikiem   do Regulaminu uczestnictwa w projekcie, po pozyskaniu przez Gminę wsparcia,
- złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionego wniosku o udział w projekcie.

Procedura postępowania:

Celem zgłoszenia udziału w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć KOMPLETNIE WYPEŁNIONY WNIOSEK (zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie) w Urzędzie Miejskim w Kłobucku w terminie od 30.04.2018 r. do 30.05.2018 r., nie decyduje data złożenia wniosku.

Wniosek dostępny  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku www.gminaklobuck.pllub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu, pok. 3.

Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne, które odbędzie się  08.05.2018 r. w Sali Sesyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku godz. 17:00.

Jednocześnie informuję, że w każdy wtorek maja br. w godzinach od 13.00 do 17.00 w ramach naboru do projektu otwarty będzie PUNKT KONSULTACYJNY w Sali Sesyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

 

NABÓR firm wykonawczych do projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck"

Gmina Kłobuck ogłasza nabór firm wykonawczych w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych Gminie Kłobuck”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i  mieszkaniowej – konkurs.

Wymiana źródeł ciepła powinna odbyć się zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do Regulamin projektu dostępnego na stronie internetowej Gminy Kłobuck: https://www.gminaklobuck.pl/o_gminie/wymiana_zrodel_ciepla

Wymagania stawiane Wykonawcom robót instalacyjnych:
1. Prowadzenie działalność gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w innym kraju Unii Europejskiej lub innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Wykonanie, w terminie ostatnich 5 lat, łącznie co najmniej 10 instalacji grzewczych z zastosowaniem kotłów na biomasę (pellet) lub gaz.

Organizator naboru:
Gmina Kłobuck
Adres: ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
tel. 34 31 00 150

Osoby uprawnione do kontaktu:
Dorota Kubicka – tel. 34 31 00 182, e-mail:

Miejsce i termin realizacji inwestycji:
Gospodarstwa domowe z terenu Gminy Kłobuck
Termin do 31 październik 2021 r.

Kryteria wyboru wykonawców:
Spełnienie wymogów zapisanych w ogłoszeniu

Miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck lub za pośrednictwem poczty w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Oferta wykonawcy do projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Kłobuck”.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. Oferta powinna zawierać wszystkie wymienione załączniki.
3. Oferty, nie spełniające wymogów określonych pkt 2, nie będą rozpatrywane.

Termin składania ofert:
Nabór prowadzony jest w sposób ciągły z uwzględnieniem terminu realizacji instalacji.

Weryfikacja ofert:
Weryfikacja ofert będzie prowadzona na bieżąco. O wynikach zostaniecie Państwo poinformowani mailowo lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Załączniki
1. Formularz ofertowy
2. Specyfikacja techniczna

LISTA WYKONAWCÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH - stan na dzień 9.10.2020 r.LISTA WYKONAWCÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH - stan na dzień 19.11.2020 r.LISTA WYKONAWCÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH - stan na dzień 24.11.2020 r.LISTA WYKONAWCÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH - stan na dzień 18.11.2020 r.LISTA WYKONAWCÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH - stan na dzień 27.01.2021 r.LISTA WYKONAWCÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH - stan na dzień 5.02.2021 r.LISTA WYKONAWCÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH - stan na dzień 9.03.2021 r.LISTA WYKONAWCÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH - stan na dzień 30.03.2021 r.LISTA WYKONAWCÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH - stan na dzień 19.04.2021 r.LISTA WYKONAWCÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH - stan na dzień 20.05.2021 r.LISTA WYKONAWCÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH - stan na dzień 30.06.2021 r.LISTA WYKONAWCÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH - stan na dzień 2.07.2021 r.LISTA WYKONAWCÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH - stan na dzień 14.09.2021 r.LISTA WYKONAWCÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH - stan na dzień 16.09.2021 r.
LISTA WYKONAWCÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH - stan na dzień 30.09.2021 r.LISTA WYKONAWCÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH - stan na dzień 18.11.2021 r.LISTA WYKONAWCÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH - stan na dzień 11.04.2022 r.