do góry
Strona główna O Gminie Projekty europejskie 2007-2013 Przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Teligi w Kłobucku

Przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Teligi w Kłobucku

      W dniu 10 lipca 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Kłobuck na dofinansowanie projektu pn „Przebudowa ul. Poprzecznej i ul. Teligi w Kłobucku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII „Transport” Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej” Poddziałania 7.1.2 – „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”.

      Przedmiotem projektu była przebudowa odcinka ulicy Poprzecznej oraz ulicy Teligi wraz z budową kanalizacji deszczowej, dobudową i przebudową oświetlenia ulicznego oraz przebudową napowietrznej linii telekomunikacyjnej. Część ulicy Poprzecznej oraz ulica Teligi w Kłobucku to element układu komunikacyjnego miasta, stanowiącego infrastrukturę uzupełniająca kluczową sieć drogową Subregionu Północnego i Województwa Śląskiego.
Dzięki przyznanym funduszom została wykonana inwestycja drogowa obejmująca: przebudowę odcinka ulicy Poprzecznej i ul. Teligi w Kłobucku o łącznej długości 1,05 km, budowę 2 skrzyżowań  do projektowanych dróg, przebudowę 3 istniejących skrzyżowań, budowę chodnika o szerokości 2 m na odcinku 0,59 km w ciągu ulicy Poprzecznej, przebudowę zjazdów przyległych do pasów drogowych, budowę kanalizacji deszczowej o długości 1 km z wpustami w pasie drogowym ul. Poprzecznej i ul. Teligi, dobudowę 19 szt. punktów oświetleniowych i przebudowę 6 szt. oraz przebudowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej i przyłącza wodociągowego.

      W wyniku realizacji projektu nastąpiła zmiana nawierzchni istniejących dróg z płyt drogowych betonowych utrudniających ruch kołowy i pieszy na nawierzchnie o konstrukcji przenoszącej obciążenie 80 kN/oś z warstwą ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych.

      Realizacja zadania spowodowała rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta. Ponadto usprawniła obsługę komunikacyjną osiedla „Stare Zagórze”, zwiększając dostępność do drogi wyższej kategorii tj. drogi powiatowej ul. J. Długosza.

Zgodnie z rozliczeniem projektu jego koszt przedstawia się następująco:

  • wartość projektu: 2.390418,51 zł
  • koszty kwalifikowane: 1.650.321,11 zł

w tym dofinansowanie 85 % w wysokości: 1.402.772,94 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2007-2013