do góry
Strona główna O Gminie Projekty europejskie 2014-2020 Rewitalizacja Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka poprzez: - przebudowę i rozbudowę budynku „Strzelnicy” na terenie OSiR w Kłobucku
 
Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka poprzez:
 - przebudowę i rozbudowę budynku „Strzelnicy” na terenie OSiR w Kłobucku na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych  oraz
 - przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i aktywności Społecznej.
 
Zadanie realizowane w ramach konkursu RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.
Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Projekt został podzielony na 2 zadania:

Zadanie 1. Przebudowa i rozbudowa budynku Strzelnicy wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej 14 w Kłobucku na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych

Zakres zadania:
 • Roboty ogólnobudowlane, w tym: prace przygotowawcze, prace rozbiórkowe, roboty budowlane w zakresie budynków
 • Termomodernizacja (docieplenie przegród oraz izolacje cieplne)
 • Instalacja c.o.
 • Instalacje wodno-kanalizacyjne i wentylacyjne
 • Instalacje elektryczne
 • Zagospodarowanie terenu, w tym: plac zabaw, siłownia zewnętrzna, skatepark, utwardzenie terenu, plac wewnętrzny, ogrodzenie, mała architektura, zieleń
 • Dostawa i montaż wyposażenia, w tym mebli oraz systemu monitoringu.
Zadanie 2. Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Harcerskiej 4a na Centrum Integracji i Aktywności Społecznej
 
Zakres zadania:
 • Roboty ogólnobudowlane, w tym roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, prace rozbiórkowe, roboty budowlane w zakresie budynków, miejsca parkingowe wraz z dojazdem (koszt niekwalifikowany projektu)
 • Termomodernizacja (docieplenie przegród oraz izolacje cieplne)
 • Instalacja c.o.
 • Instalacje wodno-kanalizacyjne i wentylacyjne
 • Instalacje elektryczne
 • Zagospodarowanie terenu, w tym: roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, roboty inżynieryjne i budowlane, elementy małej architektury, w tym: dostawa i montaż ławek wypoczynkowych, koszy na śmieci, żeliwnej kraty ochronnej, zieleń
 • Dostawa i montaż wyposażenia, w tym mebli oraz systemu monitoringu.
Zamierzeniem projektu jest powstanie miejsc służących do prowadzenia różnorodnych działań m.in. w ramach projektów EFS poprawiających dostępność do usług zapobiegających ubóstwu, patologiom społecznym wśród mieszkańców rewitalizowanego obszaru, jak również ich integrację.

Centrum Usług Społecznych obejmie swoimi działaniami osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia. Ponadto zostaną otoczone opieką dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Natomiast Centrum Integracji i Aktywności Społecznej służyć będzie reintegracji zawodowej i społecznej. Działalność będzie miała charakter edukacyjny umożliwiający zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, praktyki i staże, a także indywidualne programy zatrudnienia socjalnego, dopasowane do możliwości i umiejętności uczestnika oraz udział w grupach wsparcia, grupach samopomocowych, zajęciach terapeutycznych, umożliwiających zdobywanie praktycznych, „życiowych” umiejętności, ułatwiających rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych, wzmacniających motywację do zmiany własnego losu i umożliwiających codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Zagospodarowanie terenu poprawi ofertę w zakresie spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. Pozwoli również na integrację społeczną mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa.

Obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W celu uzyskania dofinansowania na realizację projektu w dniu 27.04.2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie WND-RPSL.10.03.02-24-036F/17-002

Informacje ogólne z wniosku o dofinansowanie:
- okres realizacji: 01.06.2017 - 30.09.2018
- wartość projektu:  5 211 201,99 zł
- koszty kwalifikowalne: 5 195 268,46 zł
- wartość dofinansowania: 4 108 418,30 zł (dofinansowanie 79,08 %)
 
W dniu 2 marca 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.10.03.02-24-036F/17-00 oraz Aneks nr 1 w dniu 5 listopada 2018 r., Aneks nr 2 w dniu 25 marca 2019 r. i Aneks nr 3 w dniu 19 listopada 2019 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 5.521.617,26 zł, całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 5.497.913,89 zł, w tym:
1) współfinansowanie UE – 4.397.750,31 zł,
2) współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa – 549.791,38 zł,
3) wkład własny – 600.372,20 zł .
Okres realizacji projektu od 29.11.2017 r. do 30.10.2019 r.

 

 

KŁOBUCKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH OTWARTE

W sobotę, 6 października na terenie OSiRu w Kłobucku zostało otwarte Kłobuckie Centrum Usług Społecznych, przy którym znalazł się plac zabaw siłownia napowietrzna oraz skatepark. Przy okazji otwarcia centrum Burmistrz Kłobucka przeciął wstęgę na moście „miłości” który prowadzi do budynku CUS.

Uroczystego przecięcia wstęgi nowo otwartego budynku dokonał Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Marta Salwierak, Kierownik GOPS Teresa Duraj-Stefańska, p. o. Dyrektora OSiR Jacek Krakowian, oraz Piotr Kierat.

W imieniu przedstawicieli „kłobuckiej Młodzieży tej starszej i młodszej” Piotr Kierat wręczył Burmistrzowi Zakrzewskiemu symboliczną deskorolkę z wygrawerowanym podziękowaniem za wybudowanie długo oczekiwanego skateparku.

Z okazji otwarcia budynku organizatorzy przygotowali szereg dodatkowych atrakcji. Uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć pokaz mody, pokazy tańca popping, pokazy profesjonalnej jazdy na deskorolce. Odważniejsi mogli spróbować swoich sił na deskorolce pod okiem specjalistów z Skateboard School. Na najmłodszych oprócz nowego placu zabaw czekały dmuchańce wata cukrowa oraz popcorn. O godzinie 19.00 na scenie wystąpili lokalni muzycy – Cała Góra Barwinków.

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Jest on próbą utworzenia na terenie gminy Kłobuck, kompleksowego i zorganizowanego systemu wsparcia rodziny. Projekt realizowany będzie poprzez utworzenie: systemu wsparcia dla rodziny składającego się z różnorodnych form pracy z rodziną (warsztaty dla rodziców, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, mediacje, pomoc interwenta kryzysowego, asystenta rodzinnego oraz asystenta dla osób z niepełnosprawnością) oraz punktu świetlicowego „Kłobuś” dla dzieci.

KŁOBUCKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH OTWARTE

KŁOBUCKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH OTWARTE

20 zdjęć
9 października 2018
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 

 

KŁOBUCKIE CENTRUM INTEGRACJI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OTWARTE

28 listopada odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Integracji i Aktywności Społecznej przy ulicy Harcerskiej 4a w Kłobucku. Budynek służyć będzie integracji zawodowej i społecznej.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Duraj-Stefańska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku Józef Batóg, po którym ksiądz proboszcz Grzegorz Dymek dokonał poświęcenia wszystkich pomieszczeń. Następnie zebrani goście zgromadzili się na sali konferencyjnej, gdzie Burmistrz z Sekretarz Sylwią Piątkowską wręczyli klucze przedstawicielom organizacji, które będą miały tam swoje siedziby: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobucku, Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowo-Miejski w Kłobucku, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kłobucku, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku, Polski Związek Niewidomych w Kłobucku, Stowarzyszenie „Mila i Przyjaciele”, Stowarzyszenie Górników w Kłobucku, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kłobucku, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Kobiety Aktywne” w Kłobucku, Stowarzyszenie Akademia III Wieku w Kłobucku oraz Koło Pszczelarzy w Kłobucku. Swoje klucze odebrali również Kłobuckie Stowarzyszenie 42-100 Zajawka, Towarzystwo Przyjaciół Kłobucka oraz Kłobuckie Stowarzyszenie Sportowe NGB, które będą miały swoje siedziby w Centrum Usług Społecznych w Kłobucku.
Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”  stanowi część projektu  Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka poprzez: przebudowę i rozbudowę budynku „Strzelnicy” na terenie OSiR w Kłobucku na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych  oraz przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej realizowanego z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania  wynosi 1.794.997,39 zł w tym dofinansowanie 1.561.031,14 zł.

OTWARCIE CENTRUM INTEGRACJI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W KŁOBUCKU

20 zdjęć
2 grudnia 2019
 • 1
 • 2