do góry
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023

Uchwała Nr 280/XXX/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
Załącznik do uchwały nr 280/XXX/2017

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KŁOBUCK NA LATA 2016-2025

Na podstawie Zarządzenia nr IR.0050.243.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.11.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kłobuck projektu dokumentu Lokalnego Programu gminy Kłobuck na lata 2016-2025, w dniach 6-19.12.2016 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w ww. zakresie. Konsultacje społeczne polegały na udostępnieniu projektu dokumentu na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz możliwości składania uwag i propozycji zmian na specjalnie przygotowanym formularzu zgłaszania uwag, stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia. Wypełnione formularze można było składać w formie elektronicznej lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego. Dodatkowo dnia 30 listopada 206 r. odbyło się spotkanie, którego uczestnicy zostali poinformowani o rozpoczęciu konsultacji społecznych i sposobie zgłaszania uwag. Zaprezentowano również projekt dokumentu.

W terminie wskazanym w Zarządzeniu w ramach konsultacji społecznych wpłynął jeden formularz zgłaszania uwag. Została na nim złożona propozycja uwzględnienia w treści dokumentu zadań w postaci modernizacji obiektu przy ul. Baczyńskiego 4 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową, przebudowy i nadaniu nowych funkcji przestrzeni przy Placu Centralnym na Osiedlu nr 3 w Kłobucku, zagospodarowaniu terenu z przeznaczeniem na parking z dojazdem od ul. Wyszyńskiego i Osiedlowej w Kłobucku oraz stworzeniu przestrzeni rekreacyjnych na terenie Osiedla nr 3 w Kłobucku. Jako uzasadnienie wskazano, że projekty odpowiadają na zdiagnozowane problemy.

Ponadto wpłynęła uwaga pracownika Urzędu Miejskiego w Kłobucku dot. wprowadzenia zmian w dokumencie, wynikających z uwag i zaleceń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tj. zmiany tytułów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zmiany kosztów przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego, uzupełnienia rozdziału dot. konsultacji społecznych dokumentu oraz uzupełnienie tabeli ze wskaźnikami Programu Rewitalizacji.

 

Konsultacje społeczne
projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck
na lata 2016-2025”

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kłobuck do wyrażenia opinii i uwag dotyczących treści projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025.

Konsultacje projektu trwają od 06.12.2016 r. do 19.12.2016 r.

Opinie i uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać na dostępnym formularzu.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Kłobuck.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: , wpisując w tytule „dot. konsultacji Programu Rewitalizacji” lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, pok. 25 do dnia 19.12.2016 r.

Dodatkowo projekt dokumentu oraz formularz zgłaszania uwag (w formie papierowej) wyłożono do wglądu w pok. nr 3 Urzędu Miejskiego w Kłobucku, Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6.

Konsultacje odbywają się na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594), Zarządzenia nr IR.0050.243.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.11.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kłobuck projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025.

Zarządzenie
Formularz uwag
LPR do konsultacji

 

Informacja
Burmistrza Kłobucka
z dnia 29 listopada 2016 roku
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie Uchwały Nr 252/XXX/2009 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 31.03.2009 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłobuck oraz Zarządzenia Nr IR.0050.243.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 29.11.2016 r. zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach:

projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Kłobuck
Konsultacje będą prowadzone w dniach od 06.12.2016 r. do 19.12.2016 r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025.

Opinie lub uwagi będzie można przesłać pocztą elektroniczną na adres: , wpisując w tytule „dot. konsultacji Programu Rewitalizacji” lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Dorota Kubicka – inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kłobucku, nr tel. 34- 31-00-182.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

 

Kłobuck, dnia 25.11.2016 r.

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy Kłobuck na spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025. Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w dniu 30 listopada br. o godz. 15.30
Pierwsza część spotkania będzie podsumowaniem całego procesu konsultacji społecznych Strategii, które trwają od 17.11.2016 r. do 30.11.2016 r. Podczas spotkania będzie można jeszcze zgłosić swoje uwagi do dokumentu.
W drugiej części spotkania zostanie przedstawiony projekt Programu Rewitalizacji, który w najbliższym czasie będzie poddany konsultacjom społecznym.
Prowadzącymi spotkanie będą:
- w zakresie opracowania Strategii: P. Piotr Bochenko PB KONSULTING, tel.: 508 372 632,
e-mail:
- w zakresie Programu rewitalizacji: P. Arleta Ciarczyńska, Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c., tel. 601 997 773, e-mail:


Zwracam się z gorącą prośbą o udział w w/w spotkaniu.


Sekretarz Gminy Kłobuck
Magdalena Kasprzak

 


21.10.2016 r. godz. 13.30 zapraszamy na posiedzenie wszystkich członków Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Kłobuck.

Program posiedzenia:
1. Przedstawienie wyników diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych.
2. Przedstawienie i omówienie raportów z przeprowadzonych warsztatów.
3. Prezentacja zjawisk kryzysowych i obszaru zdegradowanego.
4. Przedstawienie graficzne obszaru rewitalizacji (wynikającego z diagnozy).
5. Zatwierdzenie ostatecznego kształtu obszaru rewitalizacji.

Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2020 dostępne pod adresem:
https://www.gminaklobuck.pl/o_gminie/Rewitalizacja oraz w Aktualnościach.

DO POBRANIA:
Dyżury eksperta 
Fiszka projektowa wraz z instrukcją

 

 
 
 

Kłobuck, dnia 14.10.2016 r.

Szanowni Państwo

W ramach realizacji projektu pn. Lokalny Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025 zorganizowane zostaną tzw. otwarte dyżury eksperta ds. rewitalizacji.
Dyżury odbywać się będą w dniach od 17 do 21 października 2016 r. w następującym układzie:

17.10.2016 r. (poniedziałek)
11.00 i 15.30 Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, sala sesyjna

18.10.2016 r. (wtorek)
11.00 i 16.00 Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku, ul. Targowa 1, westybul

19.10.2016 r. (środa)
11.00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku, ul. Zamkowa 12
16.00 Publiczna Biblioteka Gminy Kłobuck, ul. Okólna 3

20.10.2016 r. (czwartek)
11.00 Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Skorupki 46, II piętro sala narad
16.00 Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, sala sesyjna

21.10.2016 r. (piątek)
11.00 Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku, ul. Długosza 114
15.30 Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, sala sesyjna

Na spotkania z ekspertem zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców, lokalnych liderów, przedstawicieli sołectw, osiedli, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z terenu gminy Kłobuck.
Zainteresowani podczas indywidualnych spotkań będą mogli przedstawić problemy małych społeczności,  jak i tworzyć potencjalne rozwiązania poszczególnych zgłaszanych problemów w obszarze rewitalizacji. W ramach dyżuru ekspert udzieli pomocy w wypełnieniu Fiszki przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
Podczas spotkań będzie można zapoznać się z wynikami diagnozy obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z Arletą Ciarczyńską tel. 601 997 773

 

Kłobuck, dnia 10.10.2016 r.

Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Kłobuck

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Kłobuck na posiedzenie w dniu 14.10.2016 r. godz. 13.30. Głównym tematem posiedzenia będzie podjęcie decyzji na temat ostatecznego kształtu obszaru rewitalizacji.

Przewodniczący Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Kłobuck
Jerzy Zakrzewski

 

Kłobuck, dnia 10.10.2016 r.

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach moderowanych w ramach realizacji projektu pn. Lokalny Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025.  
Spotkania odbywać się będą w dniach 13 i 14 października 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w następującym układzie:

  • 13.10.2016 r.  godz. 16.30 – na temat potencjału gospodarczego i przestrzennego oraz komunikacji, położenia i przestrzeni,
  • 14.10.2016 r. godz. 11.00 – na temat kapitału ludzkiego i jakości życia oraz zarządzania rozwojem.

Program spotkania obejmuje przedstawienie wyników diagnozy obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, określenie problemów i potencjałów w wyżej wymienionych sferach oraz wizji obszaru rewitalizacji.

Do udziału w warsztatach zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców, lokalnych liderów, przedstawicieli sołectw, osiedli, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z terenu gminy Kłobuck.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

Zarządzenie Nr IR.0050.161.2016 w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Kłobuck

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KŁOBUCK

Gmina Kłobuck przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025. Wszystkie prace będą prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 określonymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Zasadami wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, gdzie występuje największe nasilenie takich problemów społecznych jak: bezrobocie, alkoholizm, ubóstwo, przestępczość lub niski poziom edukacji. Dodatkowo obszar można uznać za zdegradowany, jeśli występują tam niekorzystne zjawiska gospodarcze (np. słaba kondycja lokalnej przedsiębiorczości), środowiskowe (np. zanieczyszczenie powietrza), techniczne (np. niska jakość infrastruktury lub zły stan techniczny obiektów budowlanych).

Dzięki podjętym działaniom zostaną wyznaczone obszary podlegające rewitalizacji oraz opracowany program wyprowadzania obszaru ze stanu kryzysowego. LPR ma być także skutecznym narzędziem do pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przy realizacji projektów związanych z rewitalizacją.

Zachęcamy Państwa do zaangażowania w tworzenie programu. W trakcie prac nad programem przewiduje się organizację dwóch spotkań informacyjnych (już w dniu 5 września o godzinie 12:00 i 17:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku), przeprowadzenie ankiety internetowej (dostępna na stronie www do dnia 11 września), warsztatów dla poszczególnych grup interesariuszy (tj. mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców) dotyczących wizji wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji. Jednocześnie będzie można zgłaszać propozycje projektów, które pozwolą wyprowadzić ze stanu kryzysowego obszar rewitalizacji.

Nad całością prac będzie czuwał powołany Zarządzeniem Burmistrza Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Kłobuck.

Plan spotkania:
1. Przedstawienie definicji i ogólnych zasad rewitalizacji
2. Rewitalizacja w programowaniu unijnym 2014-2020
3. Harmonogram i zakres prac na Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025

ANKIETA

 

ZAPROSZENIE DO PRAC W ZESPOLE DS. REWITALIZACJI GMINY KŁOBUCK

Gmina Kłobuck przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025 (LPR). Opracowanie dokumentu jest elementem projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025” zgłoszonego do konkursu zorganizowanego przez Województwo Śląskie oraz Ministerstwo Rozwoju w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji”.
LPR ma być skutecznym narzędziem do pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy realizacji projektów związanych z rewitalizacją.
Zwracam się z prośbą o zgłaszanie przedstawicieli jako kandydatów na członka Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Kłobuck, który zostanie powołany przez Burmistrza Kłobucka.

Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Kłobuck, jako organ konsultacyjny Burmistrza Kłobucka w zakresie rewitalizacji, zostaje powołany w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów gminy, gdyż partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie tego procesu. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.07.2015 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, prace nad przygotowaniem LPR – u, jak również wdrażanie (realizacja) programu, powinny być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Przewiduje się, iż Zespół będzie liczył około 20 osób. W skład zespołu powinni wchodzić reprezentanci m.in. organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, mieszkańców i inni.

Osoba chcąca uczestniczyć w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Kłobuck proszona jest do zgłoszenia swojej kandydatury za pomocą formularza deklaracji stanowiącego załącznik do niniejszego pisma. Wzór deklaracji w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem https://www.gminaklobuck.pl/
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku lub przesłać mailowo na adres w terminie do 22 sierpnia 2016 r.

DEKLARACJA