do góry
Strona główna O Gminie Projekty europejskie 2007-2013 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck

Szanowni Mieszkańcy!

Gmina Kłobuck przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – strategicznego dokumentu, który jest jednym z warunków ubiegania się przez Gminę o środki finansowe na zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną w ramach unijnej perspektywy na lata 2014-2020.

Przygotowanie Planu powierzono przedsiębiorstwu Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., a koszty jego wykonania zostaną pokryte w 85% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który dokonuje kompleksowej oceny emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy oraz opisuje kierunki działań zmierzających do poprawy klimatu i jakości powietrza.

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej szczegółowo zostaną opisane działania dla Gminy Kłobuck, które przyczynią się do zmniejszenia emisji szczególnie dwutlenku węgla.

Podstawą opracowania Planu jest tzw. „Inwentaryzacja gazów cieplarnianych”, czyli szacunkowa emisja z takich źródeł jak ogrzewanie, transport, zużycie energii elektrycznej. Zebranie danych źródłowych nastąpi przez ankietyzację, która obejmuje obiekty mieszkalne, przedsiębiorstwa oraz obiekty publiczne.

Ankiety są w pełni anonimowe, prosimy jedynie o wskazanie Osiedla/Sołectwa, aby móc zidentyfikować obszary o największym zanieczyszczeniu. Dane dotyczące zużycia paliw na cele grzewcze i energii elektrycznej oraz powierzchni obiektów posłużą natomiast do oceny stopnia emisyjności na tle innych gmin.

Ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie www.gminaklobuck.pl w zakładce Nasza Gmina, Projekty europejskie, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., telefon 32 32 67 816.

Wypełnioną ankietę prosimy zwrócić do Placówki, w której  ankieta została wydana lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, lub przesłać na adres e-mail: lub do dnia  8 maja 2015 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani inwestycją w instalacje fotowoltaiczne, przy udziale środków z NFOŚiGW w ramach Programu PROSUMENT oraz ubiegać się o 40 % dotację prosimy o podanie Nazwiska i nr telefonu – tak aby firma Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o. o mogła się z Państwem skontaktować.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kłobuck”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck

Uchwała Nr 93/XII/2015 w sprawie zatwierdzania i wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck" zrealizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej(konkurs nr 2/POLiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski

 

Raport z konsultacji społecznych projektu:

„ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłobuck”

W 2015r. trwały prace nad przygotowaniem dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck” – w tym: konsultacje społeczne. W dokumencie  zostało wymienione działanie II. Modernizacja oświetlenia ulicznego, w które wpisuje się projekt pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego  na terenie gminy Kłobuck”.
Niniejsza inwestycja oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej były przedmiotem konsultacji społecznych przeprowadzonych m.in. w formie ankietyzacji wśród interesariuszy (w tym: mieszkańców) gminy Kłobuck oraz wyłożenia projektu dokumentu do publicznego wglądu.
Jednocześnie konieczność realizacji projektu wynika z potrzeb zgłaszanych przez społeczność zamieszkującą obszar gminy (m.in. podczas zebrań i spotkań z mieszkańcami).

Kłobuck, 19.12.2016 r.