do góry
Strona główna O Gminie Projekty europejskie 2014-2020 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłobuck
 

Zadanie realizowane w ramach konkursu RPSL.04.05.02-IZ.01-24-092/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie    
Poddziałanie 4.5. 2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego

Przedmiotem projektu realizowanego w Gminie Kłobuck jest opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót instalacyjnych, polegających na wymianie wyeksploatowanych opraw oświetlenia ulicznego na nowoczesne źródło światła typu LED, montażu systemu sterowania wraz z niezbędnymi pracami modernizacyjnymi ze względu na zły stan techniczny infrastruktury.
Główne działania w ramach inwestycji obejmują:

 • - wymianę opraw oświetlenia ulicznego z wysięgnikami i osprzętem – na energooszczędne typu LED,
 • - wymianę źródeł światła w oprawach pozostających bez wymiany – na energooszczędne typu LED,
 • - wymianę słupów na ulicy Zamkowej w Kłobucku ze względu na ich stan techniczny,
 • - wyniesienie punktów PPE - sterowania z obiektów energetyki,
 • - wymianę i rozbudowę systemu sterowania oświetleniem.

Inwestycja polega na wymianie 2276 opraw oświetleniowych na energooszczędne - LED (w tym w 23 sztukach wymiana ogranicza się wyłącznie do wymiany źródła światła i korekty układu zasilania wewnątrz opraw).
Projekt został podzielone na 9 obszarów tj.:

1. Miejscowości: Biała, Lgota, Kopiec i obwód Żabieniec (237 szt. opraw),
2. Miejscowości: Borowianka, Kamyk, Nowa Wieś (196 pkt. opraw),
3. Miejscowości: Brody Malina, Łobodno (200 szt. opraw),
4. Miejscowości: Gruszewnia, Libidza (198 szt. opraw),
5. Miejscowości: Niwa Skrzeszów, Rybno, Zakrzew (149 szt. opraw),
6. Miejscowość Smugi (193 szt. opraw),
7. Kłobuck Północ (624 szt. opraw),
8. Kłobuck Osiedle płn. (223 szt. opraw),
9. Kłobuck Południe (256 szt. opraw).

Zadanie przewiduje wykonanie wymiany opraw oświetleniowych wyeksploatowanych w stopniu uniemożliwiającym ich dalszą eksploatację oraz innych opraw wyposażonych w wyładowcze źródła światła o różnym stopniu zużycia jednakże charakteryzujące się niewystarczającą energooszczędnością i generujące zwiększone koszty zarówno eksploatacji jak i koszty degradacji środowiska. W ich miejsce zainstalowane zostaną oprawy ze źródłami LED na nowych wysięgnikach umożliwiających optymalizację geometrii zawieszenia opraw dla uzyskania jak najlepszych efektów oświetleniowych.
Zainstalowane oprawy będą emitować światło białe neutralne oraz posiadać własności rozsyłu światła umożliwiające uzyskanie parametrów oświetlenia ulic zgodnie z zaleceniami normy PN-EN13201.
Wymiana i rozbudowa elementów sterowania sieci oświetleniowej wykonana w ramach projektu przyczyni się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

Oprawy oświetleniowe będą posiadać wewnętrzne, zintegrowane w zasilaczach układy redukcji mocy (ściemniania) w godzinach nocnych, możliwe do zmiany w sposób zdalny – zmiany programu redukcji za pomocą urządzeń z galwaniczną izolacją od oprawy bez demontażu oprawy ani konieczności użycia specjalistycznej zwyżki. Przewiduje się uzyskanie dodatkowych oszczędności zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie zróżnicowanego systemu redukcji mocy dla poszczególnych kategorii dróg. Zastosowane poziomy redukcji będą obejmować obniżenie mocy oprawy o ok. 30% i 50%.
Sterowanie pracą opraw – załączanie i wyłączanie odbywać się będzie za pomocą sterowników astronomicznych zainstalowanych w skrzynkach PPE.

Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w gminie Kłobuck w wyniku wymiany opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED), a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza oraz poprawa jakości i zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego.

Oddziaływanie projektu:

 • - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
 • - redukcja kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury  (zmniejszenie kosztów energii elektrycznej),
 • - znaczne polepszenie warunków i bezpieczeństwa na drogach Gminy Kłobuck (zarówno dla pieszych jak i kierowców),
 • - poprawa stanu zdrowia mieszkańców, w tym zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska i wypadków - drogowych,
 • - poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 • - ograniczenie zmian klimatycznych,
 • - poprawa oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzania, inwestowania, zamieszkania.

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:

 • - stopień poprawy efektywności energetycznej - oszczędność 68,95%
 • - stopień redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery - oszczędność 68,95% mniej CO2 / rok

Wniosek o dofinansowanie WND-RPSL.04.05.02-24-09G1/16 został złożony w dniu 27.12.2016 r.
Z wniosku o dofinansowanie:

okres realizacji 30.06.2017 – 30.11.2018
wartość projektu: 3.950.959,50 zł
koszty kwalifikowalne: 3.950.959,50 zł
w tym dofinansowanie 66,94 % w wysokości: 2.644.772,29 zł

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.05.02-24-09G1/16-00 została podpisana w dniu  23.10.2017 r.: wartość projektu: 3.950.959,50 zł, koszty kwalifikowalne: 3.950.959,50 zł, w tym dofinansowanie w wysokości: 2.644.772,29 zł i wkład własny 1.306.187,21 zł.

Projekt został zrealizowany w zaplanowanym terminie.
Ostateczna wartość projektu/koszty kwalifikowalne wyniosła: 2.595.300,00 zł, w tym:
- dofinansowanie (85 %) w wysokości: 2.205.005,00 zł
- wkład własny w wysokości: 390.295,00 zł

W trakcie realizacji projektu zostały podpisane aneksy do umowy o dofinansowanie:
•    UDA-RPSL.04.05.02-24-09G1/16-01 z dnia 08.11.2018 r.
•    UDA-RPSL.04.05.02-24-09G1/16-02 z dnia 11.12.2018 r.