do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/o_gminie/gospodarka_odpadami_komunalnymi
Drukuj grafikę : tak / nie

Gospodarka odpadami komunalnymi

Uprzejmie informujemy, iż Rada Miejska w Kłobucku w dniu 12 marca 2020 r. podjęła uchwałę Nr 174/XIX/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 2443).

Zgodnie z w/w uchwałą od 1 kwietnia 2020 roku stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
- 32,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
- 30,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku zadeklarowania posiadania przydomowego kompostownika.

Ponadto każdy mieszkaniec jest zobowiązany do zbierania odpadów w sposób selektywny (do segregowania śmieci). W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w drodze decyzji zostanie na niego nałożona podwyższona opłata w wysokości  64 zł miesięcznie od osoby.

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny, mogą uzyskać częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10 % miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Warunkiem uzyskania zwolnienia będzie złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której druk dostępny jest poniżej.

Uprzejmie informujemy, że do 15 dnia każdego miesiąca upływa termin wpłaty miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym dla celów sprawniejszego poboru i rachunkowości tej opłaty zostało utworzone odrębne konto bankowe dla wpłat mieszkańców w Banku Spółdzielczym w Kłobucku

Nr 71 8248 0002 2001 0000 0361 0009

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kłobucku z siedzibą przy ulicy Zamkowej 12 pokój numer 24, numer telefonu 034 317 40 43.

Druki i informacje dotyczące Gospodarki Odpadami Komunalnymi