do góry
Strona główna O Gminie Projekty europejskie 2007-2013 Udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego w Kłobucku poprzez budowę ul. J. Kochanowskiego oraz przedłużenia ul. J. Dąbrowskiego
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego w Kłobucku poprzez budowę ul. J. Kochanowskiego oraz przedłużenia ul. J. Dąbrowskiego

      W dniu 20 lipca 2009 roku została podpisana umowa pomiędz Województwem Śląskim a Gminą Kłobuck na dofinansowanie projektu pn.: "Udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego w Kłobucku poprzez budowę ul. J. Kochanowskiego oraz przedłużenia ul. J. Dabrowskiego" w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

     Rozpoczęcie robót nastapiło w czerwcu 2009 roku, a zakończenie we wrześniu 2010 roku. W pierwszym roku realizowane były roboty w ul. J. Kochanowskiego w zakresie budowy kanału deszczowego, konstrukcji jezdni, ułożenia chodnika i wykonania oświetlenia ulicznego. W 2010 roku budowa przedłużenia ul. J. Dąbrowskiego i łącznika pomiędzy ul. J. Kochanowskiego a ul. Szkolną oraz budowa parkingu przy ul. J. Kochanowskiego.

      Zadanie o wartości ponad 4 mln zł uzyskało dofinansowanie w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych. Dzięki przyznanym funduszom wykonano inwestycję drogową będącą istotnym elementem układu komunikacyjnego miasta Kłobuck, który stanowi infrastrukturę uzupełniającą kluczową sieć drogową subregionu północnego województwa śląskiego. Inwestycja obejmowała budowę ulicy J. Kochanowskiego o długości 1536,74 m wraz z parkingiem, budowę przedłużenia ulicy j. Dąbrowskiego oraz łącznika pomiędzy ul. J. Kochanowskiego a ul. Szkolną. W wyniku realizacji projektu nastąpiła zmiana nawierzchni istniejących, gruntowych na nawierzchnie o konstrukcji przenoszącej obciążenia 100 kN/oś z warstwą ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych. Ulice posiadają odwodnienie kanałem deszczowym, oświetlenie oraz jednostronny chodnik z kostki betonowej.

      Realizacja zadania przyczyniła się do rozwoju infrastruktury drogowej, poprawiła życie mieszkańców tej części miasta oraz odciążyła ruch samochodowy w centrum Kłobucka.