do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/o_gminie/Zdalna_Szkola_w_Gminie_Klobuck
Drukuj grafikę : tak / nie

Zdalna Szkoła w Gminie Kłobuck

Projekt „Zdalna szkoła w Gminie Kłobuck” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W ramach realizacji projektu Gmina Kłobuck zakupiła 41 szt. laptopów z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Sprzęt komputerowy przekazano nieodpłatnie do następujących szkół:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłobucku
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłobucku
Szkoła Podstawowa w Białej
Szkoła Podstawowa w Libidzy
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobodnie

Grantobiorca: Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
Operator: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

Kwota otrzymanego dofinansowania: 79 963,00 zł – w całości z budżetu środków europejskich.