do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/o_gminie/Zagospodarowanie_parku_przy_ul_Parkowej_w_Klobucku
Drukuj grafikę : tak / nie

Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku

 

Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku

W dniu 8 lipca 2021 r. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Kłobuck o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku” w ramach podddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: „Podniesienie walorów rekreacyjnych parku w Kłobucku poprzez zagospodarowanie terenu”.

W wyniku realizacji operacji plac zabaw zostanie doposażony w nowe urządzenia. Powstanie również siłownia zewnętrzna. Dodatkowo w ramach zagospodarowania terenu zamontowane będą m. in. ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz regulamin placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Zostanie wykonane oświetlenie parkowe ze źródłami światła typu LED.

Zagospodarowanie tego terenu zwiększy atrakcyjność parku miejskiego, stworzy możliwość organizacji wolnego czasu i aktywnego odpoczynku.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”