do góry
15 maja 2019 r. zostały wybrane do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii.
Do dofinansowania zostały wybrane 4 projekty na łączną kwotę ponad 147 mln zł. Listy projektów wybranych do dofinansowania (grantowych i niegrantowych) oraz imienna lista członków Komisji dostępne są na stronie:
rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_naboru_z_poddzialania_4_1_3__odnawialne_zrodla_energii
 
 
 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr IR.0050.172.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.09.2017 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu udziału w Projekcie pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przeprowadzono nabór wniosków – ankiet i deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
W wyniku weryfikacji złożonych wniosków została sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu oraz lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do Projektu dostępna w urzędzie.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr IR.0050.172.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.09.2017 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu udziału w Projekcie pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck” przeprowadzono nabór wniosków – ankiet uczestnictwa w Projekcie w dniach od 2.10.2017 r. do 16.10.2017 r.

We wskazanym terminie wpłynęły 493 wnioski – ankiety, w tym 149 szt. złożono na instalacje kolektorów słonecznych, natomiast pozostałe 344 szt. na instalacje ogniw fotowoltaicznych. Po upływie wskazanego terminu wpłynęło 7 wniosków, które nie będą brane pod uwagę podczas weryfikacji.

Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków miedzy innymi pod kątem:
- posiadania jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań związanych z własnością lub współwłasnością budynku w stosunku do Gminy Kłobuck lub jej jednostek podległych, a w szczególności zobowiązań podatkowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
- prowadzenia działalności gospodarczej (energia elektryczna lub cieplna produkowana przez instalację solarną nie może być wykorzystywana na cele działalności gospodarczej).  

Została sporządzona lista złożonych wniosków. Można się z nią zapoznać w Urzędzie Miejskim w Kłobucku w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w sali sesyjnej lub telefonicznie pod numerem 34 31 00 182.

Zweryfikowane wnioski systematycznie zostają przekazywane wybranej firmie Zielona-Energia.com Klimczyk, Fonfara Sp.J. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Krótkiej 29/31, która przeprowadza inwentaryzacje obiektów w celu potwierdzenia możliwości technicznych montażu instalacji fotowoltaicznej i solarnej oraz określenie rodzaju zestawu , a także lokalizacji i doboru paneli.

 

 
 
NABÓR UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn.:
„Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck”


Na podstawie Zarządzenia nr IR.0050.172.2017 z dnia 20.09.2017 r. Burmistrz Kłobucka ogłasza nabór Uczestników do udziału w Projekcie pn.:
„Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Wypełnione wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku w terminie od dnia 02.10.2017 r. do dnia 16.10.2017 r.

Informacje ogólne:
- Kolektory słoneczne dla potrzeb podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zapewniające zaspokojenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania wody użytkowej na poziomie ok. 40-50% w okresie całego roku.
 
- Ogniwa fotowoltaiczne (o mocy ok. 3 – 4 kW) służą do produkcji energii elektrycznej z energii odnawialnej (słonecznej) wykorzystywanej na potrzeby budynku mieszkalnego. Instalacja dodatkowo wyposażona w zasobnik c.w.u. zasila również grzałkę elektryczną w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Roczna ilość wyprodukowanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wynosi ok. 980 kWh z 1 kW zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej.
 
- Gmina Kłobuck planuje ubiegać się o dofinansowanie Projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji solarnych (kolektorów słonecznych i / lub ogniw fotowoltaicznych) na potrzeby budynków mieszkalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – wartość dofinansowania ok. 85% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny Uczestnika wynosi ok. 15% kosztów kwalifikowanych oraz podatek VAT (stawka: 8% lub 23% od wkładu własnego).
 
- Planowana realizacja Projektu nastąpi po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu i podpisaniu umowy przez Gminę Kłobuck z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO).
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek - zawierający ankietę i deklarację uczestnictwa w Projekcie. Wniosek można złożyć tylko dla 1 rodzaju zestawu solarnego: kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych.
 
Wniosek może złożyć:
- osoba fizyczna dla budynku mieszkalnego, w którym ciepła woda użytkowa lub energia elektryczna wykorzystywana jest wyłącznie na cele socjalno-bytowe mieszkańców (z wyłączeniem prowadzenia działalności gospodarczej),
- osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Kłobuck.
 
Kryteria wyboru:
O zakwalifikowaniu budynku do Projektu decyduje kolejność złożonych wniosków, po spełnieniu następujących warunków:
1.    Budynek mieszkalny, na potrzeby którego będzie zainstalowana instalacja solarna, musi:
      a.    być zlokalizowany na terenie Gminy Kłobuck,
   b.  posiadać warunki techniczne umożliwiające instalację na dachu budynku mieszkalnego lub pomocniczego, względnie gdy takiej możliwości nie ma (np. konstrukcja dachu niestabilna, o zbyt małej powierzchni) na niezacienionej działce; nie dopuszcza się montażu instalacji solarnych na dachach budynków pokrytych materiałem zawierającym azbest. Właściciele takich budynków mogą brać udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed montażem instalacji - na własny koszt wymienią zgodnie z obowiązującymi przepisami pokrycie dachowe zawierające azbest,
      c.    być zgłoszony do użytkowania.
2.    Stan prawny nieruchomości, na której położony jest budynek musi być uregulowany.
3.  Uczestnik nie może posiadać jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymaganych zobowiązań związanych z własnością lub współwłasnością budynku w stosunku do Gminy Kłobuck oraz jej jednostek podległych, a w szczególności zobowiązań podatkowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
4.    Energia elektryczna lub cieplna produkowana przez instalację nie może być wykorzystywana na cele działalności gospodarczej.
 
Lista podstawowa i rezerwowa Uczestników Projektu:
Lista Uczestników Projektu, z którymi zostaną podpisane umowy przedwstępne, a po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE – umowy przyrzeczone, będzie umieszczona na stronie www.gminaklobuck.pl oraz  tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku wraz z listą rezerwową.
Ostateczna ilość instalacji w ramach zakwalifikowanych do Projektu uzależniona będzie od wartości złożonego wniosku o dofinansowanie i wartości pozyskanego dofinansowania ze środków UE.
 
 
ogłoszenie o naborze - skan
Ankieta fotowoltaika mieszkaniec - OGÓLNA
Ankieta kolektor sloneczny mieszkaniec - OGÓLNA
Zarządzenie Nr IR.0050.172.2017 w sprawie ustalenia Regulaminu udziału w Projekcie pn. "Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck"
Wzór umowy z uczestnikiem projektu