do góry
Strona główna O Gminie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Remont ul. Ogrójcowej w Kłobucku wraz ze skrzyżowaniami z ul. Kolejową i ul. T. Kościuszki
 

W dniu 27 listopada 2019 r. została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. „Remont ul. Ogrójcowej w Kłobucku wraz ze skrzyżowaniami z ul. Kolejową i ul. T. Kościuszki”.

Zakres robót w ramach tego zadania obejmował:
- wymianę nawierzchni wraz z podbudową oraz jednostronnym okrawężnikowaniem na odcinku o dł. 316 mb;
- wykonanie remontu dwóch skrzyżowań: z ul. Kolejową oraz ul. T. Kościuszki;
- regulację pionową studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych;
- plantowanie poboczy ziemnych;
- wykonanie oznakowanie poziomego (3 przejścia dla pieszych);

W wyniku realizacji zadania nastąpiła poprawa bezpieczeństwa oraz warunków ruchu zarówno pojazdów jak i pieszych. Realizacja inwestycji spowodowała również poprawę spójności sieci komunikacyjnej, polepszenie stanu technicznego drogi oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenów przyległych do drogi.