do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/o_gminie/Projekty_europejskie_2
Drukuj grafikę : tak / nie

Projekty europejskie 2014-2020

Regionalne Inwestycje Terytorialne

Program Rewitalizacji

Przebudowa drogi gminnej nr ul. Olszowiec, Borowianka

Projekt "Kłobuck przyjazny rodzicom" - Żłobek

Słoneczna Gmina

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie

Kłobuck: Zespołu Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłobuck

Rewitalizacja

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck

Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck

Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia

Przebudowa drogi gminnej nr 470128 w miejscowości Biała na odcinku od km 0+000.00 do 1+103.00

Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku

Zdalna Szkoła w Gminie Kłobuck

Zdalna szkoła + w Gminie Kłobuck

Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku

Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku

Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku

Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku

Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach Jana Długosza i Okólnej

Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku