do góry

Projekt „Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Okres realizacji: od 1.09.2019 r. do 31.12.2021 r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji w II etapie edukacji 606 os (310K i 296M) uczniów o specjalnych potrzebach w 3 Szkołach Podstawowych w Kłobucku w tym niwelowanie problemów adaptacyjnych dzieci uczęszczających do szkół poprzez wsparcie ucznia o spec. potrzebach i ucznia młodszego w okresie od 1.09.2019 r. do 31.12.2021 r. Ponadto wzrost kompetencji i kwalifikacji nauczycieli 10 os (9Ki1M) do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach i uczniem młodszym na skutek zrealizowania kursów/studiów z zakresu pedagogiki specjalnej w okresie realizacji projektu. Cel główny odnosi się do celu szczegółowego określonego w priorytecie inwestycyjnym RPO WSL na lata 2014-2020 tj. zakładającego wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego. Zrealizowane zostaną zajęcia terapeutyczne, adaptacyjne i wyrównawcze. 
Grupę docelową, do której adresowane jest wsparcie w ramach Projektu stanowią: uczniowie i kadra Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Kłobucku.

Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie oferty edukacyjnej w Kłobuckich szkołach oraz na zwiększenie dostępności uczniów do oferty kształcenia, która przyczyni się do rozwinięcia u nich kompetencji kluczowych. Mając na uwadze wymogi stawiane przed młodymi ludźmi na rynku pracy, w ramach planowanego projektu zostanie przeprowadzony szereg zajęć wspierających zarówno uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów młodszych. Planowane zajęcia przyczynią się do wykształcenia w młodych ludziach postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz zniweluje ich deficyty. Realizując powyższe działania, projekt wpisuje się w założenia celu szczegółowego, jakim jest „wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego”. Projekt zakłada też zwiększenie wiedzy i umiejętności w efektywnym posługiwaniu się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) oraz wsparcie specjalistyczne. Kompetencje te pełnią rolę wspierającą w nabywaniu pozostałych umiejętności kluczowych. Na wysoką jakość kształcenia znaczący wpływ ma również odpowiednia baza dydaktyczna, dlatego w ramach projektu zostanie zrealizowane wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne. Realizując cel główny projektu poprzez osiągnięcie poziomu wskaźników osiągnięty zostanie efekt realizacji celu szczegółowego RPO WSL 2014-2020.Beneficjent stworzył kompletny program
oddziaływający na uczestników oraz ich otoczenie w każdej płaszczyźnie.Takie komplementarne wsparcie projektowe dedykowane uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pozwoli Beneficjentowi na osiągnięcie całkowitej zgodności projektu z szczegółowym celem programu operacyjnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Beneficjent: Gmina Kłobuck

Realizatorzy projektu:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku,
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku,
3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku.

Wartość projektu: 935 714,29 zł
Wkład Funfuszy Europejskich: 842 142,86 zł


Biuro projektu:
Urząd Miejski w Kłobucku
ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck