do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/o_gminie/Ergonomiczny_Zarzad_Drog_i_Gospodarki_Komunalnej_w_Klobucku
Drukuj grafikę : tak / nie

Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku

Zakres projektu
                                    
W ramach projektu zostaną zmodernizowane stanowiska pracy, poprzez zakup ergonomicznych mebli (biurka, krzesła, podnóżki, podstawki pod dokumenty) i sprzętu komputerowego (monitory, myszki, klawiatury, lampki biurkowe). Efektem realizacji projektu będzie poprawa komfortu i warunków pracy uwzględniających czynniki zdrowotne.
Ponadto zostanie przeprowadzone szkolenie pracowników  z zakresu:
- ergonomia pracy na stanowisku biurowym,
- obsługa trudnego klienta,
- profilaktyka wypalenia zawodowego,
- profilaktyka wzroku – warsztaty.
Natomiast dla personelu zarządzającego dodatkowo szkolenie z zakresu rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń zdrowia.

Celem projektu
                                    
Głównym celem projektu jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, które bezpośrednio mogą prowadzić do wcześniejszej rezygnacji z aktywności zawodowej 12 (10 kobiet) pracowników administracyjno-biurowych Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, poprzez udział pracowników w szkoleniu oraz zapewniając modernizację stanowisk pracy w okresie realizacji projektu, tj. od 01.09.2020 r. – 30.06.2021 r.

Finansowanie i realizacja projektu
                                    
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.
Wartość projektu: 74 538,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS: 65 594,10 zł (wkład UE: 63 357,93 zł).
Projekt realizowany będzie w terminie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 roku.
Beneficjentem projektu jest Gmina Kłobuck, a realizatorem Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku.