do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/o_gminie/Ergonomiczny_Gminny_Osrodek_Pomocy_Spolecznej_w_Klobuck
Drukuj grafikę : tak / nie

Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku

Zakres projektu

W ramach projektu zostaną zmodernizowane stanowiska pracy, poprzez zakup ergonomicznych mebli (biurka, krzesła, podnóżki, podstawki pod dokumenty) i sprzętu komputerowego (monitory, myszki, klawiatury, lampki biurkowe). Efektem realizacji projektu będzie poprawa komfortu i warunków pracy uwzględniających czynniki zdrowotne.
Ponadto zostanie przeprowadzone szkolenie pracowników  z zakresu:
- ergonomia pracy na stanowisku biurowym,
- obsługa trudnego klienta,
- profilaktyka wypalenia zawodowego,
- profilaktyka wzroku – warsztaty.
Natomiast dla personelu zarządzającego dodatkowo szkolenie z zakresu rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń zdrowia.

Celem projektu

Głównym celem projektu jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, które bezpośrednio mogą prowadzić do wcześniejszej rezygnacji z aktywności zawodowej 23 (23 kobiet) pracowników administracyjno-biurowych Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku, poprzez udział pracowników w szkoleniu oraz zapewniając modernizację stanowisk pracy w okresie realizacji projektu, tj. od 01.09.2020 r. – 30.06.2021 r.

Finansowanie i realizacja projektu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.
Wartość projektu: 104 038,75 zł , w tym dofinansowanie ze środków EFS: 91 554,10 zł (wkład UE: 88 432,93zł).
Projekt realizowany będzie w terminie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 roku.

Beneficjentem projektu jest Gmina Kłobuck, a realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku.