do góry
Strona główna O Gminie Projekty europejskie 2007-2013 Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski

Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski

 

Projekt Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski

    Projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”, współfinansowany jest  przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2007 – 2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego oraz budżetu 30 Gmin Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

      Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gmin w powiatach częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim, miasta Częstochowy oraz zlokalizowanym na ich terenie przedsiębiorstwom i instytucjom, możliwości oraz poprawę dostępu do usług szerokopasmowych, poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejącą i tworzącej nowe zasoby subregionalnej sieci szerokopasmowej.

Projekt w swoim założeniu pokryje znaczną część Subregionu Północnego siecią szkieletową, która pozwoli zapewnić dostęp do szybkiego Internetu na obszarach, gdzie infrastruktury brakuje lub jest do niej utrudniony dostęp.  

Budowa infrastruktury informatycznej:

  •  Podniesie konkurencyjność i atrakcyjność gospodarczą regionu dla potencjalnych inwestorów.
  •  Umożliwi podłączenia mieszkańców i podmiotów gospodarczych w regionach.
  •  Pobudzi konkurencyjność na lokalnym rynku telekomunikacyjnym.
  •  Zmniejszy koszty funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększy jej efektywność.
  •  Przyczyni się do rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz przyczyni się do rozwoju nowych usług około informatycznych.

      Beneficjentami projektu jest 30 gmin i miast z Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Liderem projektu jest Gmina Miasto Częstochowa.
Przebieg światłowodu planowany jest w pobliżu terenów inwestycyjnych, co dodatkowo pozwoli pobudzić rynek telekomunikacyjny oraz zwiększyć atrakcyjność terenów dla inwestorów.

      W ramach projektu zaplanowana jest budowa infrastruktury światłowodowej o długości ok. 340 km. wraz z punktami dostępowymi, stworzenie w gminach publicznych punków bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz Centrum Zarządzania i Dystrybucji Siecią Subregionalną.
Okres przygotowania i realizacji projektu: 2011–2015 (w czasie tym przeprowadzona została notyfikacja projektu przez Komisję Europejską, z uwagi na wystąpienie pomocy publicznej).

      Koszt projektu kształtuje się w wysokości 23 950 800,35 zł., gdzie  wnioskowane dofinansowanie wynosi 20 238 426,30 zł. Pozostała kwota 3 712 374,05 zł. jako wkład własny została zabezpieczona w budżetach 30 Partnerów projektu.

      Obecnie realizowany jest proces opracowywania i uzgadniania dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Na odcinkach gdzie uzyskano niezbędne zgody i decyzje trwają  prace budowlano - instalacyjne.