do góry
Strona główna O Gminie Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Kłobucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Kłobuck.

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: `2015-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - niezgodności i wyłączenia dotyczą:

- filmów i zdjęć opublikowanych przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej. Nie posiadają one napisów dla osób głuchych i słabosłyszących. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów i zdjęć;

- dokumentów tekstowych i tekstowo graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowanych przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej. Większość publikowanych dokumentów ma formę PDF utworzonych ze skanów dokumentów źródłowych. Publikacje te będą stopniowo uzupełniane o wersje edytowalne;

- map i wyrysów;

- plików wytworzonych przez podmioty inne niż Urząd Miejski w Kłobucku a przekazywanych do publikacji w formie papierowej lub skanów;

- treści archiwalnych, niewykorzystanych do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21.

- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada możliwość  skalowania wielkości czcionek aby umożliwić korzystanie osobom słabowidzącym, a także wersję wysokokontrastową pomocną osobom z zaburzoną identyfikacją kolorów.

Skróty klawiaturowe

Na stronie można korzystać z typowych skrótów klawiszowych właściwych dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge / Internet Explorer, Opera a dodatkowo:

ALT + 9 – spis skrótów klawiszowych (Klawisze Dostępności)

ALT + 1  - wersja kontrastowa

ALT + 2  - jak korzystać z BIP

ALT + 3  - menu przedmiotowe

ALT + 4  - menu podmiotowe

ALT + 5  - mapa witryny

ALT + 6  - przejdź do treści strony

TAB – przejście do kolejnego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Olga Kulej. Kontakt:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Olga Kulej.

E-mail:

Telefon: 34 31 00 171.

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich ( Link otwierany w nowym oknie )

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Miejskiego przy ul.11 Listopada 6 prowadzą dwa wejścia, główne od ul. 11 Listopada 6 oraz wejście od ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą.

Budynek Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru w budynku od strony ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą, gdzie znajduje się sala sesyjna oraz Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami.

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, do którego prowadzą schody bezpośrednio przy wejściu głównym.

W budynku nie ma windy oraz toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem od strony ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą wyznaczono jedno, bezpłatne miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12 również pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych jedynie na poziomie parteru, gdzie znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Od marca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Kłobucku została wprowadzona usługa ,,Mobilny urzędnik’’. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Kłobuck, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku doświadczają problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w siedzibie urzędu. O pomoc „Mobilnego Urzędnika’’ można wystąpić telefonicznie – pod nr telefonu 34 31 00 150 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00, bądź wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres: Ponadto istnieje możliwość kontaktu osobistego opiekuna osoby, która chce skorzystać z pomocy - członka rodziny bądź sąsiada. Zgłoszenia są obsługiwane w każdy wtorek w godzinach 10.00- 14.00 w kolejności ich przyjęcia. Pracownik odpowiedzialny za wykonanie usługi kontaktuje się z mieszkańcem, aby ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny dla niego termin wizyty. W ramach wizyty udziela pomocy w wypełnieniu dokumentów, przyjmuje wypełnione i podpisane dokumenty i dostarcza je w zamkniętej kopercie do sekretariatu w Urzędzie w dniu ich otrzymania. Usługa jest realizowana w granicach administracyjnych Gminy Kłobuck.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego             

W sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail na adres: ;

- faksem na nr 034 317 26 61;

- telefonicznie na nr 034 31 00 150;

 - drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Kłobucku, ul.11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.

kategoria: Powiązane pliki [5]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ocena zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.pdf 22-07-11 14:34 88.77KB pobierz plik: Ocena zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.pdf
pdf Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023.pdf 22-07-11 14:34 119.85KB pobierz plik: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023.pdf
docx Deklaracja Dostępności Strony Internetowej Gminy Kłobuck.docx 22-07-11 14:43 25.65KB pobierz plik: Deklaracja Dostępności Strony Internetowej Gminy Kłobuck.docx
pdf Ocena zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego - pdf 23-03-29 14:32 109.1KB pobierz plik: Ocena zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego - pdf
pdf Deklaracja Dostępności Strony Internetowej Gminy Kłobuck na dzień 29.03.2023r. - pdf 23-03-30 07:44 121.2KB pobierz plik: Deklaracja Dostępności Strony Internetowej Gminy Kłobuck na dzień 29.03.2023r. - pdf