do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/o_gminie/CUS
Drukuj grafikę : tak / nie

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

 

Projekt pn. „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych”

W roku 2017 złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IX Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Podziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, który przeszedł pozytywną ocenę Instytucji Organizującej Konkurs. Umożliwiło to podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w dniu 16.01.2018 r.
Okres realizacji: od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r.
Projekt jest próbą utworzenia na terenie Gminy Kłobuck, kompleksowego i zorganizowanego systemu wsparcia rodziny. Projekt realizowany będzie poprzez utworzenie:
- systemu wsparcia dla rodziny składającego się z różnorodnych form pracy z rodziną (warsztaty dla rodziców, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, mediacje, pomoc interwenta kryzysowego, asystenta rodzinnego oraz asystenta dla osób z niepełnosprawnością),
- punktu świetlicowego „Kłobuś” dla dzieci.