do góry
Strona główna O Gminie Projekty europejskie 2014-2020 Rewitalizacja Centrum Integracji i Aktywności Społecznej

Projekt pn. „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej ”W roku 2017 złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IX Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Podziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – RIT , który przeszedł pozytywną ocenę formalną Instytucji Organizującej Konkurs.
Planowany okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy tj. od 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r.
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej, w tym zdolności do zatrudnienia 90 osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Kłobuck oraz aktywizacja społeczna mieszkańców. Projekt realizowany będzie poprzez:
zwiększenie aktywności osób i lokalnych społeczności w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze życia społecznego i zawodowego,
zwiększenie potencjału rozwojowego osób bezrobotnych lub o bardzo niskim statusie materialnym poprzez zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu.