do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/o_gminie/BIALA
Drukuj grafikę : tak / nie

Przebudowa drogi gminnej nr 470128 w miejscowości Biała na odcinku od km 0+000.00 do 1+103.00

Przebudowa drogi gminnej nr 470128 w miejscowości Biała na odcinku od km 0+000.00 do 1+103.00

W dniu 28 maja 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kłobuck o przyznanie pomocy na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 470128 w miejscowości Biała na odcinku od km 0+000.00 do 1+103.00” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji było: podniesienie jakości dróg poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej nr 470128, która przyczyni się do rozwoju obszaru wiejskiego.

Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę jezdni na długości 1103 m, budowę: jednostronnego chodnika o powierzchni  1736 m2 i szer. 2 m, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego. W ramach rozbudowy oświetlenia ulicznego dostawione zostały 2 nowe słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi typu LED, a na 9 istniejących słupach napowietrznej linii energetycznej zamontowano oprawy oświetleniowe typu LED. W całym zadaniu wykonana została kanalizacja deszczowa ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi oraz separatprami benzynowo-kolescencyjnymi. Wykonane zostało również pobocze gruntowe z destruktu asfaltowego. W ramach przebudowy drogi została wprowadzona nowa organizacja ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”