do góry
Strona główna / Kontakt Gdzie to załatwić? Zwrot podatku akcyzowego

Podmiot uprawniony:

Producent rolny – osoba fizyczna, osoba prawna  lub jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów  o podatku rolnym.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych  w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione  na użytkach rolnych o powierzchni przekraczajacej  1ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjatkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali  współposiadacze  wyrazili pisemną zgodę ( zgoda będzie wyrażona  we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • adres: ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck
 • pokój nr 23
 • tel. (034) 31 74 039

Wymagane dokumenty:

 •  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 •  Oryginały faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
 •  Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru;
 •  W przypadku posiadaczy bydła zaświadczenie z biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul.Zamkowej Nr 12, pokój nr 23, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul.11 Listopada Nr 6, pokój Nr 25, oraz na stronie internetowej bip.gminaklobuck.pl

Opłaty:

 • Wnioski zwolnione są z opłaty skarbowej.

Termin składania wniosków:

 • W terminie od 1 lutego do 29 lutego danego roku producent rolny składa odpowiedni wniosek  do Burmistrza Kłobucka  wraz z oryginałami faktur VAT ( lub ich kopiami ), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego  w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia danego roku;
 • W terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku producent rolny składa odpowiedni wniosek do Burmistrza Kłobucka  wraz z oryginałami faktur VAT ( lub ich kopiami ), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego  w okresie od 1 lutego  do 31 lipca danego roku;

Sposób ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego:

Kwotę zwrotu  podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego określonej w rozporzadzeniu Rady Ministrów  z dnia  27 listopada 2018 r.  w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego  do produkcji rolnej  na 1 litr oleju w 2019 r. (Dz.U. z 2018 poz. 2313),  z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu  na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków  jako użytki rolne według stanu  na dzień 1 lutego danego roku.
Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych  na których zaprzestano  produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej  niż działalność  rolnicza  w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Limit zwrotu podatku od 2019r.
wynosi: 100,00 zł  x  ilość  ha użytków rolnych
W przypadku dużych jednostek przeliczeniowych bydła wynosi: 30,00 zł x średnia liczba DJP

Sposób załatwienia sprawy:

Po przeprowadzonym postępowaniu Burmistrz Kłobucka wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego lub decyzję odmawiajacą zwrotu podatku akcyzowego, w terminie  30 dni od dnia złożenia wniosku.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

 • 1- 30 kwietnia  danego roku  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 1- 31 października  danego roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

Tryb odwoławczy:

 • Od  wydanej decyzji przysługuje wnioskodawcy prawo złożenia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Burmistrza Kłobucka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.z 2018 r. poz.  2096 z późn.zm. ).
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. z 2019r. poz.2188)
kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego 20-02-20 08:21 875.74KB pobierz plik: Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego