do góry
Strona główna / Kontakt Gdzie to załatwić? Udostępnienie Informacji Publicznej

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Miejski w Kłobucku,
  ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
 • telefon: (34) 31 00 150
 • fax: (34) 317 26 61
 • e-mail:

 Wymagane dokumenty:

 • wniosek o Udostępnienie Informacji Publicznej.

Zasady dostępu do informacji publicznej:

 • Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019, poz. 1429 z późn. zm.). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art. 1, ust. 1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art. 5, ust. 1).
 • Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
  - uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  - wglądu do dokumentów urzędowych,
  -dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
 • Prawo to przysługuje każdej osobie (art. 2 ust. 1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (art. 2 ust. 2).
 • Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:
  - organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
  - zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
  - polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
  - danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;
  - majątku publicznym.
 • Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad. Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu.
 • Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art. 6, ust. 2).
 • Opis procedury wnioskowej
  Zgodnie z ustawą udostępnienie informacji publicznych następuje poprzez:
  1) ogłaszanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2) udostępnienie na wniosek zainteresowanego,
  3) wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z
  powszechnych wyborów,
  4) wyłożenia lub wywieszenia informacji publicznej w miejscach ogólnodostępnych,
  5) umieszczanie informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w dostępnej sieci teleinformatycznej.
 • Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.
 • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium jest udostępniana na wniosek.
 • Forma wniosku jest dowolna. Wniosek może być złożony:
  1) ustnie,
  2) pisemnie,
  3) drogą elektroniczną.
 • Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz podaje nowy termin jej udostępnienia. Nowy termin nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.
 • Udostępnienie informacji następuje w formie określonej we wniosku.
 • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób określony we wniosku podmiot zobowiązany do jej udostępnienia, powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia jej w tej formie i podaje formę w jakiej informacja może być udostępniona. W takim przypadku jeżeli wnioskodawca w ciągu 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie zostaje umorzone.
 • Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 • W przypadku gdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej wpłynie do podmiotu, który nie posiada informacji o którą prosi wnioskodawca, wtedy należy niezwłocznie poinformować wnioskodawcę o braku wnioskowanej informacji.
 • Odmowa udostępnia informacji publicznej następuje  w drodze decyzji administracyjnej.

Opis zaskarżenia bezcznności gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

 • Proces udostępniania informacji publicznej podlega kontroli sądowej, którą sprawują sądy administracyjne. Sądową kontrolę w tym zakresie sprawują Wojewódzkie Sądy Administracyjne oraz Najwyższy Sąd Administracyjny w Warszawie w przypadku spraw kasacyjnych.
  Oznacza to że każdy, któremu w terminie nie została udostępniona informacja publiczna może wnieść skargę na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tryb postępowania przez ww. sądami reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi.
 • Skargę wnosi się do sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi. Skarga powinna zawierać:
  1) wskazanie zaskarżonej czynności,
  2) oznaczenie organu, którego bezczynność dotyczy,
  3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.
 • Organ przekazuje skargę, akta oraz odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 15 dni od dnia jej otrzymania.
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej:

 • Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust. 2, pkt 1).
 • Informacje nie udostępnione w serwisie BIP można uzyskać na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 z późn. zm.).
kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 16-01-18 09:44 20KB pobierz plik: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej