do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/gdzie_to_zalatwic/podzial_geodezyjny
Drukuj grafikę : tak / nie

Podział geodezyjny

Miejsce załatwienia sprawy:

Wymagane dokumenty:

Podział nieruchomości może być prowadzony jedno lub dwuetapowo:

dla I etapu
Postanowienia opiniujące podział nieruchomości dot. nieruchomości dla których uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub została wydana ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obowiązująca w dniu złożenia wniosku ,jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w tej decyzji. Nie opiniuje się podziałów w przypadkach określonych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Do wniosku należy dołączyć:

 1.  granice nieruchomości podlegającej podziałowi,
 2.  oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku -według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
 3. powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
 4. naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
 5. przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
 6. przedstawione w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej,
 7. w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany jej podział  powoduje także podział budynku ,granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku budynku od fundamentu do pokrycia dachu.
  W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do pokrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębne wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje w takim przypadku odcinki granic wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku.

dla II etapu - Decyzji
dołącza się następujące dokumenty zgodnie z art. 97 pkt . 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z późn. zm.) tj.

 1. nazwę jednostki ewidencyjnej,oznaczenie obrębu numer arkusza mapy,
 2. adres nieruchomości podlegającej podziałowi,
 3. skalę mapy,
 4. granice nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
 5. oznaczenie nieruchomości sąsiednich według danych z katastru nieruchomości,
 6. powierzchnie nieruchomości podlegającej podziałowi oraz przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnię projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
 7. przedstawione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
 8. przedstawione w kolorze czerwonym oznaczenia projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
 9. szkic orientacyjny w skali umożliwiającej zlokalizowanie nieruchomości podlegającej podziałowi,
 10. wykaz zmian gruntowych,
 11. wykaz synchronizacyjny ,w przypadku gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości,
 12. niezbędne do projektu podziału nieruchomością elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności: ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi,
 13. datę wykonania mapy oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowychi podpis osoby, która wykonała mapę.
kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Druk wniosku o wydanie decyzji o podziale nieruchomości 16-01-15 08:54 25KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie decyzji o podziale nieruchomości
doc Druk wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości 16-01-15 08:55 28KB pobierz plik: Druk wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości