do góry
Strona główna / Kontakt Gdzie to załatwić? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Miejski w Kłobucku,
  ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
 • pokój nr 32 (obok sali sesyjnej),
 • tel. (034) 31 00 186

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może złożyć każdy.

Opłaty:

 • Wnioski zwolnione są z opłaty skarbowej.

Czas załatwienia sprawy:

 • Po wejściu w życie planu miejscowego.

Sposób załatwienia sprawy:

 • Wnioski w sprawie sporządzenia planów miejscowych są analizowane pod kątem zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck.
 • Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz co najmniej raz w kadencji Rady Miejskiej  dokonuje  oceny aktualności studium i planów miejscowych i analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem złożonych wniosków o sporządzenie planów miejscowych wniosków.
 • W wyniku przeprowadzonych analiz Burmistrz wnioskuje do Rady Miejskiej w Kłobucku o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 • Po podjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały Burmistrz podejmuje kolejne czynności proceduralne wynikające z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmierzające do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Opracowany plan miejscowy uchwala Rada Miejska.
 • Uchwała w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż 30 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa śląskiego.

Tryb odwoławczy:

 • Wniesienie uwag do projektu planu miejscowego w terminie do 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu. Uwagi rozpatruje Burmistrz.

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 z dnia 10 maja 2003 r. poz. 717 z późn. zm.).