do góry

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Miejski w Kłobucku,
  ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
 • Biuro Ewidwncji Ludności i Dowodów Osobistych
 • pokój nr 2 (parter)
 • tel. (034) 31 00 191; 31 00 192

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany „wniosek o wydanie dowodu osobistego” w postaci papierowej lub  w postaci elektronicznej;
 • jedną aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlającą , w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiająca ją w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię spełniającą powyższe wymogi o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia. W takim przypadku przy odbiorze dowodu składa się oryginały tych dokumentów;
  UWAGA! Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku  na papierze fotograficznym lub na papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
 • do okazania dowód osobisty w przypadku jego wymiany, dokument podróży w przypadku nabycia obywatelstwa polskiego, ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość w przypadku utraty dowodu osobistego;
 • na żądanie organu w przypadku niezgodności danych: odpis skrócony polskiego aktu  urodzenia lub odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium RP:

 •  w postaci papierowej;
 •  w postaci elektronicznej (podpisany kwalifikowanym bezpiecznym podpisem  elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej osobiście.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o wydanie dowodu osobistego składa odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymagana jest obecność tej osoby; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może sama złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Osoba, która sama nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Dowód odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się w przypadku:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego – wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności;
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego  – wniosek należy złożyć niezwłocznie;
 • zmiany wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym identyfikację jego posiadacza – wniosek należy złożyć niezwłocznie;
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza - wniosek należy złożyć niezwłocznie.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu m.in.:

 • z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia, a także z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego;
 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego;
 • po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167 r., poz. 1131 z późn. zm.).
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. poz. 212).
kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf druk wniosku o wydanie dowodu osobistego 21-11-05 13:03 593KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie dowodu osobistego