do góry
Strona główna / Kontakt Gdzie to załatwić? Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Miejski w Kłobucku,
  ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
 • pokój nr 32 (obok sali sesyjnej)
 • tel. (034) 31 00 186, (034) 31 00 187

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o ustaleniu warunków zabudowy.

Załączniki:

 • 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z określeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz z naniesionym przebiegiem trasy projektowanej inwestycji wraz z określeniem obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali l :500 lub l: 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych w skali l :2000,
 • 2 egzemplarze mapy ewidencyjnej gruntów z określeniem granic terenu objętego wnioskiem,
 • umowy gwarantujące uzbrojenie terenu zawarte między inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną: w energię elektryczną, w wodę  i odprowadzenie ścieków.

Opłaty:

 • Opłata w kwocie 107 zł, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
  Inwestycje związane bezpośrednio z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z w/w ustawą.

Uwaga:

 • W przypadku wyznaczenia pełnomocnika (pełnomocnictwo pisemne) opłata skarbowa wynosi 17 zł.-

 Czas załatwienia sprawy:

 • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, jednakże po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień.

Sposób załatwienia sprawy:

 • Zgodnie z art.61§4 KPA Urząd Miejski w Kłobucku zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy.
  Ponieważ dla większości terenu Gminy Kłobuck nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postępowanie administracyjne prowadzi się na zasadach i w trybie art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego. Architekt po dokonaniu analizy istniejącej zabudowy w terenie którego wniosek dotyczy sporządza projekt decyzji.
  Jednocześnie warunki zabudowy są uzgadniane z instytucjami zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień Burmistrz Kłobucka podejmuje stosowną decyzję.
  Po uzyskaniu stosownych uzgodnień i projektów decyzji urząd zawiadamia zgodnie z art. 10 Kpa o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem oraz z projektem decyzji.

Tryb odwoławczy:

 • 0d decyzji ustalającej warunki zabudowy służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Kłobucka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. pobiera się następujące opłaty skarbowe przy wniesieniu podania :
  - od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 107 zł.
  - od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby 56 zł.
kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Druk wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 21-11-30 10:58 24KB pobierz plik: Druk wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
pdf WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - obowiązuje od 03.01.2022r. 21-12-31 12:13 379.79KB pobierz plik: WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - obowiązuje od 03.01.2022r.