do góry
Strona główna / Kontakt Gdzie to załatwić? Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Miejski w Kłobucku,
  ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
 • pokój nr 32 (obok sali sesyjnej),
 • tel. (034) 31 00 187

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Załączniki:

 • 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z określeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz z naniesionym przebiegiem trasy projektowanej inwestycji wraz z określeniem obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływaćw skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych w skali 1:2000,
 • 2 egzemplarze mapy ewidencyjnej gruntów z określeniem granic terenu objętego wnioskiem,
 • umowy gwarantujące uzbrojenie terenu zawarte między inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną :
  w energię elektryczną – z Zakładem Energetyczną Częstochowa S.A., w wodę – z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Opłaty:

 • Opłata za decyzję o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 107 zł, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Uwaga:

 • W przypadku wyznaczenia pełnomocnika (pełnomocnictwo pisemne) opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Czas załatwienia sprawy:

 • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, jednakże po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień.

Sposób załatwienia sprawy:

 • Zgodnie z art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Urząd Miejski w Kłobucku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie zawiadamia pisemnie inwestora oraz właścicieli gruntów przez które inwestycja przebiega i użytkowników wieczystych, zaś strony postępowania zawiadamia w drodze obwieszczenia.
  Ponieważ dla większości terenu Gminy Kłobuck nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postępowanie administracyjne prowadzi się na zasadach i w trybie art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Osoba uprawniona sporządza projekt decyzji.
  Jednocześnie warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego są uzgadniane z instytucjami zgodnie z art.53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień Burmistrz Kłobucka podejmuje stosowną decyzję.

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego służy stronom prawo  wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Burmistrza Kłobucka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.).
kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - obowiązuje od 03.01.2022r. 21-12-31 12:14 379.79KB pobierz plik: WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - obowiązuje od 03.01.2022r.