do góry
Strona główna / Kontakt Gdzie to załatwić? Skarga, Wniosek, Petycja

Definicje skarg, wniosków i petycji

Konstytucja i Kodeks postępowania administracyjnego rozróżniają trzy rodzaje sygnałów: skargi, wnioski i petycje, które mogą być składane w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Składanie skarg, wniosków i petycji jest jednym z podstawowych praw każdego obywatela, a organy władzy publicznej mają obowiązek ich rozpatrzenia.

Przedmiotem:

  • skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy administracji albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw;

Skarga

  • wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności;

Wniosek

  • petycji może być żądanie ‒ w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja

O tym, czy pismo jest skargą, wnioskiem albo petycją, decyduje jego treść, a nie nazwa.