do góry

Kto może złożyć skargę?

  • Skargę może złożyć każdy obywatel.

Kto może być adresatem skargi?

  • W skargach kierowanych do organów samorządowych jest to Burmistrz Kłobucka lub Rada Miejska w Kłobucku.

Jak napisać skargę i jak ją złożyć?

  • Można skorzystać z formularza umieszczonego poniżej, a po jego wypełnieniu oraz podpisaniu złożyć go w Urzędzie Miejskim w Kłobucku.

Co powinna zawierać skarga aby mogła zostać rozpatrzona?

  • imię i nazwisko skarżącego;
  • adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania);
  • wskazanie przedmiotu skargi (dokładny opis zdarzenia, opisujemy fakty, powołujemy się na załączone dokumenty, wskazujemy na nieprawidłowości);
  • skarga składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego skargę.

UWAGA

  • Skarga niezawierająca imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Kiedy złożona skarga zostanie rozpatrzona?

  • Skarga powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jej złożenia. W razie nie załatwienia sprawy w terminie 1 miesiąca organ jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Jak wygląda proces rozpatrywania skargi?

  • Skarga po jej złożeniu podlega ocenie pod kątem formalnym – prawnym, po czym przesyłana jest do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu w celu jej rozpatrzenia. Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu adresat wzywa nadawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści skargi lub uzupełnienia jej załączników. Nadawca w ciągu 14 dni od zawiadomienia będzie mógł uzupełnić te dane. W przeciwnym razie skarga nie będzie rozpatrzona.