do góry

Kto może złożyć petycję?

 • Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Kto może być adresatem petycji?

 • W petycjach kierowanych do organów samorządowych jest to Burmistrz Kłobucka lub Rada Miejska w Kłobucku.

Jak napisać petycję i jak ją złożyć?

 • Można skorzystać z formularza umieszczonego poniżej i po jego wypełnieniu oraz podpisaniu złożyć ją w Urzędzie Miejskim w Kłobucku.

Co powinna zawierać petycja aby mogła zostać rozpatrzona?

 • oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji;
 • petycja powinna zawierać informację o zgodzie lub jej braku, na ujawnienie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej imienia i nazwiska osoby wnoszącej petycję;
 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję lub przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;

Kiedy złożona petycja zostanie rozpatrzona?

 • Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jak wygląda proces rozpatrywania petycji?

 • Petycja po jej złożeniu podlega ocenie pod kątem formalnym – prawnym, po czym jest publikowana na stronie BIP Kłobuck oraz przesyłana do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu w celu jej rozpatrzenia. Jeżeli petycja nie spełnia wszystkich wymogów określonych w ustawie adresat wzywa nadawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji lub uzupełnienia jej załączników. Nadawca w ciągu 14 dni od zawiadomienia będzie mógł uzupełnić te dane. W przeciwnym razie petycja nie będzie rozpatrzona.
kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Petycja - formularz 16-05-16 12:30 17KB pobierz plik: Petycja - formularz