do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ

14 Wrzesień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 13.09.2017r.

RM.0002.034.2017       


        Na  podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie   gminnym  / Dz. U.  z  2016 r. ,  poz. 446   z  późn. zm. /

                                                     z  w o ł u j  ę
                          XXXIV  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku
                        w   dniu  26.09.2017r. (wtorek)  o  godz. 9:00
       w  sali gimnmastycznej  Gimnazjum  im. Jana Pawła II  w  Kłobucku  
                                przy   ul.  Bohaterów Bitwy pod Mokrą  4


Proponowany  porządek  obrad  Sesji:

 1. Otwarcie  XXXIV Sesji Rady Miejskiej  i  stwierdzenie  jej  prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołów:
  -  z  XXXII   Sesji  z  dnia  27.06.2017r.,
  -  z  XXXIII  Sesji  z  dnia  16.08.2017r.
  /projekty     protokołów   umieszczono   na   stronie   internetowej   Urzędu   Miejskiego w  BIP bip.gminaklobuck.pl / > Rada Miejska,   > Sesje,       > projekty  protokołów z sesji ,
  -  projekt   protokołu  z XXXII  Sesji  Rady  Miejskiej   w   Kłobucku    odbytej  w   dniu 27  czerwca  2017r.  oraz   z  XXXIII  Sesji  Rady   Miejskiej   w   Kłobucku   odbytej   w   dniu  16  sierpnia  2017r.  
 4. Informacja  Burmistrza   Kłobucka   o  bieżących  sprawach   Gminy.
 5. Zapytania  i  wolne  wnioski   mieszkańców.  
 6. Projekt  uchwały  w  sprawie    zmiany  Uchwały Nr 282/XXX/2017  Rady  Miejskiej  w Kłobucku z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę  Kłobuck.
 7. Projekt  uchwały  w  sprawie    zmian w planie  budżetu   na   rok  2017.
 8. Projekt  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały Nr 255/XXVII/2016 Rady Miejskiej   w Kłobucku   z   dnia  28 grudnia 2016 roku  w  sprawie   przyjęcia   wieloletniej   prognozy finansowej  na   lata  2017-2024 Gminy  Kłobuck.
 9. Informacja   o   przebiegu   wykonania   budżetu   za   I półrocze 2017r.  
 10. Projekt  uchwały  w  sprawie   zmiany   nazwy   drogi   gminnej  położonej   na   terenie miejscowości   Kłobuck.
 11. Projekt  uchwały  w   sprawie     wyrażenia    zgody     na     nieodpłatne     nabycie nieruchomości.
 12. Projekt  uchwały  w  sprawie   wyrażenia zgody  na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy  na  okres  3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców. 
 13. Projekt  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały  Nr 248/XXVII/2016  Rady  Miejskiej  w Kłobucku   z   dnia   22 listopada  2016r.  w  sprawie   szczegółowego   sposobu   i   zakresu świadczenia   usług    w   zakresie    odbierania   odpadów    komunalnych    od  właścicieli nieruchomości   na   terenie   Gminy   Kłobuck   i   zagospodarowania   tych     odpadów  w  zamian   za   uiszczoną    przez   właściciela   nieruchomości   opłatę    za   gospodarowanie  odpadami   komunalnymi.
 14. Projekt  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały  Nr 249/XXVII/2016  Rady  Miejskiej  w Kłobucku  z dnia 22.11.2016r. w   sprawie  regulaminu   utrzymania   czystości  i  porządku na   terenie   Gminy   Kłobuck.
 15. Projekt  uchwały  w  sprawie    przyjęcia    raportu   z  wykonania  w latach  2015 – 2016 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck.
 16. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr 244/XXVII/2016 Rady  Miejskiej   w Kłobucku   z   dnia    22.11.2016r.   w    sprawie   zmiany   Statutu    Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego     Oświaty    Samorządowej    w   Kłobucku,   stanowiącego   załącznik   do   Uchwały   Nr 191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku  z  dnia   8 maja 2012 roku  w sprawie     uchwalenia     Statutu     Zespołu     Ekonomiczno-Administracyjnego    Oświaty Samorządowej   w   Kłobucku,   zmienionej    Uchwałą Nr 38/VII/2015   Rady   Miejskiej   w Kłobucku   z   dnia   25 lutego 2015 roku.
 17. Projekt  uchwały  w  sprawie   zmiany  Uchwały  Nr 245/XXVII/2016 Rady  Miejskiej  w Kłobucku   z   dnia  22.11.2016 r. w   sprawie  organizacji  wspólnej  obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne     w     Kłobucku      dla       samorządowych     jednostek organizacyjnych    Gminy    Kłobuck.
 18. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr 246/XXVII/2016 Rady  Miejskiej   w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i  rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu  i  zakresu kontroli   prawidłowości   ich   pobrania   i   wykorzystywania. 
 19. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr 247/XXVII/2016  Rady  Miejskiej   w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie  niepublicznych  przedszkoli  i  innych niepublicznych    form    wychowania    przedszkolnego    oraz   trybu   i  zakresu   kontroli prawidłowości   ich   pobrania   i    wykorzystywania.   
 20. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia zgody   na   wynajęcie   lub   wydzierżawienie nieruchomości   stanowiących  własność   Gminy  Kłobuck   a   pozostających  w   trwałym zarządzie  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Kłobucku  na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców. 
 21. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na   wynajęcie   na   okres   3 lat  części nieruchomości   stanowiącej   własność    Gminy   Kłobuck,  przekazanej    w    nieodpłatne użytkowanie   Miejskiemu   Ośrodkowi    Kultury   im. Wł. Sebyły   w  Kłobucku   na  rzecz dotychczasowego   najemcy. 
 22. Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  Statutu   Miejskiemu   Ośrodkowi   Kultury  im. Władysława    Sebyły   w  Kłobucku.  
 23. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany uchwały Nr 306/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
 24. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
 25. Wolne   wnioski  i  oświadczenia.
 26. Sprawy  różne.
 27. Projekt uchwały w sprawie   rozpatrzenia  skargi  na  Kierownika  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku  (OR.1510.1.05.2017  Nr rejestru,   RM.1511.04.2017  Nr sprawy)                   - ok. godz. 14:30
 28. Zamknięcie  obrad  XXXIV   Sesji   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku   VII   kadencji.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gosławska

Na  podstawie  art. 25, ust. 3  ustawy
z  dnia  8 marca 1990 roku  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. , poz. 446  z  późn. zm. )
- proszę   o  okazanie  niniejszego zawiadomienia  
kierownictwu  zakładu  pracy       
     

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zawiadomienie o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku 17-09-14 12:31 160.53KB pobierz plik: zawiadomienie o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku