do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

14 Wrzesień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 13.09.2017r.

RM.0012.2.006.2017

Z A W I A D O M I E N I E

         Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19.09.2017r. (wtorek) o godz. 8:00 w Sali Nr 20 w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 5 z posiedzenia komisji w dniu 16.08.2017r.
  3. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu
      gminy, obowiązki gminy oraz sposoby ich realizacji.  
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej położonej na
      terenie miejscowości Kłobuck.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
      nieruchomości.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub
      wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat,
      na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.  
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XXVII/2016 Rady
      Miejskiej w Kłobuckuz dnia 22 listopada 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i
      zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
      właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych
      odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę za
      gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXVII/2016r Rady
      Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
      porządku na terenie gminy Kłobuck.
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w latach
      2015-2016 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub
      wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a
      pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata,
      na rzecz dotychczasowych najemców.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3
      lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w
      nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku
      na rzecz dotychczasowego najemcy.
12. Wypracowanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania
      przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk (realizacja na podstawie Uchwały Nr
      238/XXVII/2016 z dnia 22.11.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości
      Kamyk).
13. Wypracowanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania
      przestrzennego terenu w miejscowosci Borowianka i Kopiec ( realizacja na podstawie
      Uchwały Nr 239/XXVII/2016 z dnia 22.11.2016 w sprawie przystąpienia do
      sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w
      miejscowościach Borowianka i Kopiec).
14.  Sprawy różne
-  wypracowanie opinii do wniosku Stowarzyszenia Koliber o zmianę nazwy ul. 9 Maja
   położonej w Kłobucku wymienionej przez Instytut Pamięci Narodowej wsród nazw
   wypełniających normę art. 1 ustawy z dnia 1.04.2016r o zakazie propagowania
   komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i
   urządzeń użyteczności publicznej( Dz. U. z 2016r poz. 744).Proponowana przez
   Stowarzyszenie Koliber nowa nazwa dla przedmiotowej drogi gminnej to ul. Ignacego
   Paderewskiego.
- wypracowanie opinii w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
   drogi gminnej – ul.Wały w Kłobucku schodów wejściowych do budynku
   zlokalizowanego na działce nr 990/3 obręb Kłobuck.
- wypracowanie opinii, co do zasadności wprowadzenia zmiany stałej organizacji
  ruchu na drodze wewnętrznej za blokiem przy ul. Listopada 8 w Kłobucku poprzez
  ustanowienie przedmiotowej drogi drogą jednokierunkową.
- wypracowanie opinii, co do zasadności wprowadzenia zmiany stałej organizacji
  ruchu na drodze ul. Żabiej w Kłobucku poprzez ograniczenie prędkości do 30km/h.
- wypracowanie opinii, co do zasadności wprowadzenia zmiany stałej organizacji
  ruchu na ul. H. Dąbrowskiego w Kłobucku poprzez wprowadzenie zakazu
  zatrzymywania się na odcinku od ul. J. Kochanowskiego do końca ogrodzenia
  ogródków działkowych.
- wypracowanie  opinii, co  do  zasadności  wprowadzenia  zmiany  stałej  organizacji
  ruchu poprzez ustawienie znaku D-4a przy wjeździe na ul. Błotną w Kłobucku.
- ponowne przeanalizowanie zasadności wprowadzenia zmiany stałej organizacji
  ruchu na drodze ul. Kard. S. Wyszyńskiego Kłobucku poprzez ustanowienie drogi
  jako jednokierunkową z wjazdem od drogi wojewódzkiej DW-491 i wyjazdem na
  skrzyżowanie dróg gminnych ul. Rynek Jana Pawła II i ul. J. Długosza z
  jednoczesnym wyznaczeniem po jednej stronie drogi miejsc parkingowych, na całej
  długości ul. Kard. S. Wyszyńskiego.
- wypracowanie stanowiska w sprawie naprawy ul. Topolowej od Nr 15 do 18 w
  Łobodnie – ustalenie terminu przeprowadzenia wizji w terenie.

Przewodniczący Komisji Witold Dominik

Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie Gminnym ( Dz.U. z 2016 poz 446 tj.)
- Proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.