do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I  OCHRONY ŚRODOWISKA

13 Wrzesień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 13.09.2017r. 

RM. 0012.1. 006. 2017                                          

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  20 września 2017r.  (środa)  godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i  Ochrony Środowiska w  Sali Nr  20  w  budynku  Urzędu  Miejskiego w Kłobucku przy  ul. Zamkowej 12.

Proponowany  porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 5/2017 z dnia 16.08.2017r. 
  /projekt   protokołu  został    umieszczony   na   stronie   internetowej  Urzędu   Miejskiego Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl / >Rada  Miejska,>Komisje  Rady, >Komisja   Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska, >Projekty protokołów z komisji, > projekt protokołu Nr 5/2017 z dnia 16.08.2017r.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie   zmiany Uchwały Nr 282/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck.
 4. Wypracowanie opinii do projektu  uchwały w sprawie   zmian w planie  budżetu   na   rok  2017.
 5. Wypracowanie  opinii  do projektu  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały Nr 255/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku   z   dnia  28 grudnia 2016 roku  w  sprawie   przyjęcia  wieloletniej  prognozy finansowej  na   lata  2017-2024 Gminy  Kłobuck.
 6. Omówienie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  za  I półrocze 2017 roku.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie   zmiany uchwały Nr 306/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie  przyjęcia  od Powiatu Kłobuckiego  prowadzenia  zadania  publicznego  z  zakresu  dróg  powiatowych.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie    zmiany  uchwały  Nr 248/XXVII/2016  Rady  Miejskiej  w Kłobucku   z   dnia   22 listopada  2016r.  w  sprawie   szczegółowego   sposobu   i   zakresu świadczenia   usług    w   zakresie    odbierania   odpadów    komunalnych    od  właścicieli   nieruchomości   na   terenie   Gminy   Kłobuck   i   zagospodarowania   tych     odpadów   w  zamian   za    uiszczoną    przez   właściciela   nieruchomości   opłatę    za   gospodarowanie  odpadami   komunalnymi.
 9. Wypracowanie   opinii   do   projektu   uchwały   w    sprawie   zmiany  uchwały  Nr 249/XXVII/2016  Rady  Miejskiej  w Kłobucku  z dnia 22.11.2016r. w   sprawie  regulaminu   utrzymania   czystości   i  porządku   na   terenie   Gminy   Kłobuck.
 10. Wypracowanie opinii do projektu  uchwały w  sprawie   przyjęcia raportu z wykonania w  latach   2015 – 2016  Programu  Ochrony   Środowiska    dla   Gminy   Kłobuck.
 11. Wypracowanie   opinii   do   projektu   uchwały   w    sprawie    zmiany   Uchwały  Nr 246/XXVII/2016 Rady   Miejskiej   w  Kłobucku   z  dnia 22 listopada 2016 roku   w  sprawie ustalenia   trybu   udzielania   i  rozliczania   dotacji   ze  środków   budżetu   gminy    na prowadzenie szkoły publicznej przez osoby  prawne   niebędące   jednostkami  samorządu terytorialnego  lub  osoby  fizyczne  oraz  trybu   i   zakresu   kontroli   prawidłowości   ich   pobrania   i   wykorzystywania. 
 12. Wypracowanie   opinii   do   projektu   uchwały   w    sprawie   zmiany    Uchwały   Nr 247/XXVII/2016  Rady  Miejskiej   w  Kłobucku  z  dnia  22 listopada 2016 roku  w  sprawie ustalenia    trybu   udzielania    i   rozliczania   dotacji    ze   środków   budżetu   gminy   na prowadzenie  niepublicznych  przedszkoli  i  innych niepublicznych    form    wychowania    przedszkolnego    oraz   trybu    i   zakresu   kontroli    prawidłowości   ich   pobrania    i    wykorzystywania.   
 13. Sprawy różne.  

Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz WałęgaNa  podstawie  art. 25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
Gminnym ( Dz.U. z   2016r. , poz  446 z  późn.zm.)
-  proszę  o okazanie  niniejszego  zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy  celem
uzyskania zwolnienia z pracy.