do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

10 Październik 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2017.10.10

GPN.6733.21.2017.GB

OBWIESZCZENIE

       Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U.  z 2017   r. poz.  1073) zawiadamia się, że na wniosek Powiatu Kłobuckiego reprezentowanego przez Starostę Kłobuckiego Pana Henryka Kiepurę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, zlokalizowanego przy ul. Rómmla 4  na „Dom dziennego pobytu seniorów” na terenie obejmującym działkę o nr ewid.:
4350/128 (obręb Kłobuck).     
    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    Zawiadamia się również, że tutejszy urząd działając w trybie art. 53 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2017   r. poz.  1073) wystąpił do odpowiednich jednostek z prośbą o uzgodnienie w/wym. Inwestycji.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń Osiedla Nr 2 w Kłobucku
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 17-10-10 09:17 461.31KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan