do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

04 Październik 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2017.10.03

GPN.6733.22.2017.GB

OBWIESZCZENIE

       Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Kłobuck,ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, w imieniu której działa pełnomocnik  Pan Artur Bęben, reprezentujący firmę "ABE LOG" Rynek im. Jana Pawła II 12, 42-100 Kłobuck, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: Budowa oświetlenia ulicy Gajowej w Kłobucku.  Inwestycja będzie realizowana  na terenie działek o nr ewid.: 1300/13, 1658, 1500/9, 1501 (obręb Kłobuck).              
     Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
     Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablica ogłoszeń Osiedla Nr  6 w Kłobucku
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 17-10-04 10:58 483.28KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan