do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

18 Wrzesień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2017.09.15

GPN.6733.20.2017.GB

OBWIESZCZENIE

       Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Kłobuck, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Wojciech Kulawik Al. NMP 69, 42-217 Częstochowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia o nazwie: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki nad rzeką Biała Oksza i budową całej infrastruktury towarzyszącej”  w Kłobucku na terenie obejmującym działki o nr ewid.:

obręb Kłobuck: 930/3, 912/2, 937/2, 938/2, 942/2, 943/10, 950/4, 901/2, 5716/24, 5716/21, 902/5, 4445/1, 875, 902/4, 902/3, 566, 554, 555, 556,
 
obręb Zagórze: 1116, 1060/173, 1060/172, 1059/9, 1059/10.

    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    Zawiadamia się również, że tutejszy urząd działając w trybie art. 53 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2017   r. poz.  1073) wystąpił do odpowiednich jednostek z prośbą o uzgodnienie w/wym. Inwestycji.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń Osiedla Nr 3 i Osiedla Nr 4 w Kłobucku
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 17-09-18 12:43 497.63KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan