do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

INFORMACJA O DERATYZACJI

09 Październik 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 2017-10-04

DERATYZACJA

I.Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji:
Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy zdnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (  Dz. U. 2016. 1866 ze zm. ), zgodnie z którym:
„Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym,w szczególności (...) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki...”
Dodatkowo, w celu zapewnienia skuteczności deratyzacji, w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określa się terminy i obszary obowiązkowej deratyzacji.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck przyjętym uchwałą Nr 249/XXVII/2016  Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016r., obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w terminach:
- marzec – kwiecień;
- wrzesień - październik  
Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są budynki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i wielorodzinnej oraz zabudowanej innymi budynkami  np.produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi, użyteczności publicznej  i obsługi ludności.
Określenie w regulaminie terminów i obszarów deratyzacji nie zwalnia właścicieli wszystkich nieruchomości, na których pojawią się gryzonie, z obowiązku  przeprowadzania deratyzacji również poza terminami określonymi w regulaminie.


II. Zasady i sposób przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości:
Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny koszt i we własnym zakresie.
Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Przed rozpoczęciem deratyzacji należy:
-dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, np. otwory w drzwiach, podłogach;
-usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla gryzoni.
Preparaty należy wyłożyć zgodnie z instrukcją zastosowania w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, a w szczególności: na podwórzach, w osłonach śmietnikowych, na strychach, w piwnicach i budynkach gospodarczych. Preparat należy umieszczać w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian, na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i w miejscach ich żerowania, itp. W miejscach wyłożenia preparatów należy nakleić ulotkę ostrzegającą  o deratyzacji o treści:

"UWAGA! Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni!
Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!"

Ulotka powinna zawierać datę przeprowadzania deratyzacji. Po zakończeniu deratyzacji ulotki należy usunąć. Preparaty do zwalczania gryzoni należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz należy zadbać o to, aby miejsca wyłożenia preparatów były niedostępne dla kotów wolno żyjących oraz ptaków. W trakcie wyłożenia preparatów należy zwiększyć nadzór nad dziećmi, aby nie przebywały same w miejscach wyłożenia preparatów.
W czasie wyłożenia preparatów należy dokonywać codziennych oględzin miejsc, w których został wyłożony preparat i na bieżąco usuwać padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt. W czasie trwania deratyzacji ważnym czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu.
Po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni należy usunąć. Z pozostałymi po deratyzacji preparatami oraz opakowaniami po preparatach należy postępować zgodnie z instrukcją, dołączoną do preparatu.
Wskazane jest, aby w miarę możliwości deratyzację przeprowadziły firmy posiadające wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Uwaga!
Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny zgodnie z :
- art. 10 ust. 2a ustawy zdnia 13września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 2017. 1289 tj. )
-  art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi (  Dz.U.2016.1866 z późn. zm. ).
 

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Deratyzacja wrzesień 2017-1.doc 17-10-09 10:13 21.5KB pobierz plik: Deratyzacja wrzesień 2017-1.doc